9marzec 2006

 


„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdf

 

 

 

„Wieczór Jana Pawła II” najczęściej odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 21.00 do 21.37. Można go przeżyć także w innym terminie lub o innej porze. Spotykamy się w rodzinie, wspólnocie czy parafii, by uczyć się od Ojca Świętego, jak żyć swoją wiarą.

Dzisiejszy Wieczór poświęcony jest zamyśleniu nad okresem Wielkiego Postu. Rozważając słowa Jana Pawła II zastanowimy się jak owocnie przeżyć ten czas pokuty i nawrócenia. 

 Równocześnie chcemy zaprosić wszystkich przeżywających „Wieczory Jana Pawła II” do włączenia się w „Szkołę Modlitwy Jana Pawła II”. Pomoce do jej przeżywania można otrzymywać razem z „Wieczorami”.


Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». To wezwanie, rozbrzmiewające na początku przepowiadania Jezusa, wprowadza nas w czas wielkopostny, który należy w szczególny sposób poświęcić nawróceniu i odnowie, modlitwie, postowi i dziełom miłosierdzia (Homilia Jana Pawła II 8.03.2000). Rozpoczęliśmy go „obrzędem posypania głów popiołem, prostym gestem pokutnym, tak bardzo zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej. Uwydatnia on świadomość, z jaką grzeszny człowiek staje w obliczu majestatu i świętości Boga. Jednocześnie ukazuje jego gotowość, by przyjąć Ewangelię i wyrazić to poprzez konkretne wybory”(Jan Paweł II 25.02.2004).

Tak uczył Sługa Boży Jan Paweł II. Dzisiaj, na progu Wielkiego Postu 2006 roku, już z domu Ojca, pyta nas: Co dla mnie, co dla ciebie znaczy wezwanie Chrystusa „Nawróć się! Wierz w Ewangelię!”? Czy jesteśmy naprawdę gotowi przyjąć, codziennie od nowa przyjmować Ewangelię? Jakie są nasze konkretne wybory każdego dnia? (chwila ciszy)

Poprośmy Matkę Najświętszą, by pomogła nam dobrze przeżyć dzisiejsze spotkanie, by wyprosiła nam dar modlitwy oraz łaskę nawrócenia i odnowy życia.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” oraz śpiewają (lub odmawiają) psalm 51

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5, 20-6,1): W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno Łaski Bożej.”

 

Prowadzący: Tą żarliwą prośbą i napomnieniem św. Pawła wprowadza nas Kościół w czas Wielkiego Postu. Niech w ich rozważaniu i przyjęciu całym sercem pomoże nam wsłuchanie się w słowa Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

Lektor: Z Liturgii Słowa w Środę Popielcową 25.02.2004: ”Zewnętrzne gesty pokuty mają znaczenie, jeśli są wyrazem wewnętrznej postawy, jeśli wyrażają usilną wolę odwrócenia się od zła i wejścia na drogę dobra. (…)Aby stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go (por. Łk 9, 23). Jest to wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest wezwany, by nią iść. Od niepamiętnych czasów Kościół wskazuje środki, pomagające przemierzać tę drogę. Przede wszystkim należy do nich pokorne i uległe poddanie się woli Bożej, któremu towarzyszy stała modlitwa; następnie (…)wstrzemięźliwość, post, umartwienie oraz wyrzeczenie się dóbr, samych w sobie pozytywnych; konkretne gesty otwarcia na potrzeby bliźnich.”

 

Prowadzący: (po każdym pytaniu chwila ciszy) Jak ja rozumiem wezwanie do pokuty i nawrócenia? Jaka jest moja wewnętrzna postawa? Jakie są moje wielkopostne postanowienia? W jaki sposób chcę pomóc przeżywać ten czas łaski najbliższym, szczególnie dzieciom?

 

Wszyscy: trwają przez chwilę w ciszy; śpiewają pieśń „Któryś za nas cierpiał…”

 

Lektor: Z homilii wygłoszonej w bazylice św. Piotra 12.03.2000: „W obliczu Chrystusa, który z miłości wziął na swoje barki nasze winy, zostajemy wszyscy wezwani do głębokiego rachunku sumienia. (…)jako chrześcijanie ponosimy odpowiedzialność za zło występujące dzisiaj. W obliczu ateizmu, obojętności religijnej, laicyzacji, relatywizmu etycznego, łamania prawa do życia, niewrażliwości na ubóstwo wielu krajów musimy zadawać sobie pytanie, w jakiej mierze i my ponosimy odpowiedzialność.”

 

Lektor: (po chwili ciszy) Z Orędzia Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Młodzieży: "Grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, aby mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie. (…)Grzech, który bierze początek z wolnej woli osoby, jest wykroczeniem przeciw prawdziwej miłości; rani naturę człowieka i rozrywa ludzką solidarność, objawiając się w postawach, słowach i czynach przepojonych egoizmem.”

 

Prowadzący: (po każdym pytaniu chwila ciszy) Jaki jest mój rachunek sumienia? Czy dostrzegam potrzeby braci i staram się im zaradzić? Czy staję w obronie prawdy? Jak rozumiem swoją odpowiedzialność za zło występujące dzisiaj?

 

Wszyscy:  trwają przez chwilę w ciszy; śpiewają pieśń np. „Golgoto

 

Lektor: Z homilii wygłoszonej w bazylice św. Piotra 12.03.2000: „«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał». Oto zwięźle wyrażony sens tajemnicy odkupienia świata! Trzeba w pełni uświadomić sobie wartość daru, jaki Ojciec ofiarował nam w Jezusie. Trzeba, aby stanął przed oczyma naszej duszy Chrystus — ten Chrystus z Ogrójca, Chrystus ubiczowany, cierniem ukoronowany, dźwigający krzyż i na koniec ukrzyżowany — ten Chrystus, który wziął na siebie ciężar wszystkich ludzkich grzechów, wszystkich naszych grzechów, ażebyśmy mogli za sprawą Jego zbawczej ofiary pojednać się z Bogiem.”

 

Lektor: (po chwili ciszy) Z Orędzia Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Młodzieży: "«Idź, a od tej chwili już nie grzesz! » (J 8,11): przebaczenie zostaje udzielone darmo, ale człowiek zostaje wezwany, aby odpowiedzieć na nie szczerym wysiłkiem odnowy życia. Spójrzcie "w głąb siebie". (…)Stańcie przed obliczem Chrystusa (…)Tylko On objawia nam, kim powinniśmy być dla Ojca, dla bliźniego i dla społeczeństwa, aby żyć w pokoju z sobą. Objawia nam to przez Ewangelię (…) Wierność Ewangelii jest miarą wierności Chrystusowi i odwrotnie.

 

Prowadzący: (po każdym pytaniu chwila ciszy) Stańmy przed obliczem Chrystusa i spójrzmy "w głąb siebie". Jak odpowiadam na udzielone mi darmo Boże przebaczenie? Czy mój wysiłek odnowy życia jest szczery i wytrwały? Jaka jest moja wierność Ewangelii?

 

Wszyscy – trwają przez chwilę w ciszy; śpiewają pieśń „Nocą Ogród Oliwny…”

 

Lektor: Z homilii w Niedzielę Palmową 4.04.2004: «powierzam wam (...) Krzyż Chrystusa! Ponieście go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie» W naszej epoce, w której dobrobyt materialny i wygoda są przedstawiane i poszukiwane jako najwyższe wartości, nie jest łatwo zrozumieć orędzie płynące z krzyża. Ale wy, (…)nie lękajcie się głosić Ewangelii krzyża w każdej sytuacji. Nie lękajcie się iść pod prąd!

 

Prowadzący: Prośmy Maryję, Matkę Bolesną, która jest milczącym świadkiem radości zmartwychwstania, aby pomogła nam naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i odkrywać w tajemnicy krzyża pełny sens życia.

 

Wszyscy: Dziesiątek Różańca - tajemnica „śmierci Pana Jezusa na krzyżu” (lub inna modlitwa); śpiew - np. „Krzyżu Chrystusa

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: W Orędziu na Wielki Post 2001 Jan Paweł II pyta: „Jak należy przyjąć wezwanie do nawrócenia, które Jezus kieruje do nas także podczas obecnego Wielkiego Postu? Jak dokonać głębokiej przemiany życia?” I odpowiada słowami Ewangelii: „«Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą» (Łk 6, 27),(…) Słowa te wydają się (…) bardzo trudne do przyjęcia i do konsekwentnego zastosowania w życiu. Wzięte bowiem na serio, zobowiązują one do radykalnego nawrócenia.(…) Chrześcijanin winien zawrzeć pokój nawet wówczas, gdy czuje się ofiarą kogoś, kto go niesłusznie znieważył i uderzył. Sam Chrystus tak postąpił. Oczekuje On, że uczeń pójdzie w Jego ślady, przyczyniając się przez to do odkupienia brata.” Abyśmy umieli być ludźmi pokoju, abyśmy umieli swoim życiem głosić Jezusa módlmy się gorąco:

 

- O łaskę szczerej pokuty i odnowy życia, Ciebie prosimy,

- O zgodę i miłość w naszych rodzinach,

- Za dzieci i młodzież oraz za ich rodziców i wychowawców, aby nie lękali się głosić Ewangelii Krzyża w każdej sytuacji,

- Za rządzących i odpowiedzialnych za pracę organizacji międzynarodowych, aby chcieli budować pokój i odpowiedzialnie służyć potrzebującym,

 

Prowadzący: Włączmy w tę modlitwę nasze osobiste intencje. Podajmy sobie dłonie i módlmy się tak jak nas nauczył Jezus Chrystus.

 

Wszyscy: Modlitwa „Ojcze nasz” i śpiew, np.: „W krzyżu cierpienie”. (w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przekazanie ognia miłosierdzia).Zakończenie


Prowadzący: Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Pa­pieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Two­jemu miłosierdziu i wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa, Dobrego Pasterza, wskazu­jąc na świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przy­czyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zosta­nie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Jutro liturgia słowa ukaże nam Jezusa, który „czterdzieści dni przebył na pustyni kuszony przez szatana” (Mk 1,13). Stanowcza postawa Mesjasza niech będzie dla nas przykładem i zachętą do odważnego i zdecydowanego naśladowania Go.

 

Błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew, np. „Jezu, ufam Tobie”.

 

ks. Stanisław Szczepaniec