73lipiec 2011

 


NIEPOKALANE SERCE MARYI

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Wadowice 16.06.1999) „Syn Boży przyszedł na świat, aby wypełnić zbawczy plan Ojca, dokonać odkupienia człowieka i przywrócić mu utracone synostwo Boże. W tej tajemnicy szczególne miejsce zajmuje Maryja. Bóg wezwał Ją, aby stała się tą Niewiastą, za pośrednictwem której zostanie zmazana rajska wina pierwszej niewiasty. Bóg niejako potrzebował tego pośrednictwa Maryi. Potrzebował Jej dobrowolnej zgody, Jej posłuszeństwa i Jej oddania, aby w pełni objawić swoją przedwieczną miłość do człowieka”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Dzisiejszy Wieczór przypada we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi związane jest orędzie fatimskie, które Maryja skierowała do świata za pośrednictwem trojga pastuszków. Wszyscy pamiętamy, że rocznica objawień fatimskich w 1981 roku była dniem zamachu na życie bł. Jana Pawła II. Ojciec święty wielokrotnie nawiązywał do tego wydarzenia, także pielgrzymując do Polski. Podczas pielgrzymki w 1997 roku poświęcił sanktuarium na Krzeptówkach, votum wdzięczności za ocalenie życia. Pragniemy dziś powrócić do tych wydarzeń, by kształtować własne serce na wzór Niepokalanego Serca Maryi i przypomnieć praktykę pierwszych sobót miesiąca.


Wszyscy:
Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. W słonecznej światłości lub Z dalekiej Fatimy lub Matko niebieskiego Pana.

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy


Lektor: Z Ewangelii św. Jana: „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19, 25-27).

 

Prowadzący: Pan Jezus oddaje swej Matce ucznia Jana, a w nim każdego z nas. Poleca nam także „wziąć do siebie” Maryję, przyjąć za swą Matkę. Bł. Jan Paweł II przypomina, że ta Matka nade wszystko troszczy się o zbawienie swych dzieci, a my, jako Jej synowie i córki, winniśmy współuczestniczyć w tej trosce, współdziałać w zbawieniu świata. Jakie miejsce w hierarchii mych trosk ma zbawienie – moje własne i innych? Co czynię dla zbawienia innych ludzi? Czy podejmuję w tej intencji, tak jak dzieci z Fatimy, modlitwę i pokutę?

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. i konsekracji bazyliki (Zakopane, 7 czerwca 1997 - nagranie): „Niepokalane Serce Maryi, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Jezusa: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Pod krzyżem Maryja stała się Matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła w swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską Jej Niepokalanego Serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Lektor: (nagranie - cd.): „Kościół jest miejscem pamięci, jest zarazem miejscem nadziei: wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy Świętych Obcowania, każdy bowiem kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich jest poświęconych Matce Bożej. […] Drodzy bracia i siostry! Wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w Jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu św. Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata, życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy "nieustannie modlili się do Boga", gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo. […] Na tym miejscu, razem z wami, pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia, podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed piętnastu laty. Totus Tuus...”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Lektor: (nagranie - cd.):„Orędzie fatimskie, które Maryja przekazywała światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańcowej, oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!". Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości. Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się "marnotrawnym synem"”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Lektor: (nagranie - cd): „Zwracajcie się z ufnością do Maryi - Ucieczki grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali "jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa". W tej modlitwie wyraża się wasza miłość do ludzi pragnąca największego dobra dla każdego z nich. "W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów - a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz - Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża" (Dives in misericordia, 15). "Matko, uproś! Matko, przebłagaj! O Maryjo, Matko Boga, Przyczyń się za nami!". Amen”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Prowadzący: Odpowiedzmy na to wezwanie Ojca Świętego. Rozważając tajemnicę Ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi, prośmy, by Jej Niepokalane Serce rozszerzało swe królowanie na ziemi, tak jak króluje w niebie. Błagajmy Maryję - Ucieczkę grzeszników, aby broniła nas i wszystkich ludzi przed zatwardziałością serca i niewolą szatana.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Niepokalana słoneczna Pani lub O Pani, ufność nasza.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania


Prowadzący: Serce Maryi jest niepokalane, czyste, najpiękniejsze. Jest sercem najświętszej Kobiety, w której spełniło się błogosławieństwo Jezusa: „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Serce czyste to serce zapatrzone w Boga. To serce człowieka, w którego życiu Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Podziały między ludźmi i krzywdy biorą się z naruszenia tego porządku. Szczególną ranę stanowi naruszenie porządku miłości, na straży której stoi cnota czystości. Wsłuchani w słowa Ojca Świętego módlmy się zwłaszcza za ludzi młodych, którzy w okresie wakacyjnym mają szczególną szansę nawiązania pięknych relacji, ale też są bardziej narażeni na pokusę i demoralizację.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Sandomierz, 12 czerwca 1999 – nagranie): „Głoście światu "dobrą nowinę" o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną "wolną miłość". Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. "Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" - napomina nas św. Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego! Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie: "Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim! (...) Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość! Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości! Chrońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa" (Asunción, 18 maja 1988 r.)”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Lektor: (nagranie - cd.): „Zwracam się również do naszych polskich rodzin - do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę Pięknej Miłości. Niech Ona towarzyszy ludziom wszystkich czasów, ludziom naszych czasów w ich "pielgrzymce wiary" do domu Ojca. Bądź z nami w każdy czas!”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Prowadzący: Przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi prośmy Ducha Świętego o dar pokoju dla całego świata.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Święty, Boże! Daj nam ducha modlitwy, abyśmy nie zaniedbali naszego chrześcijańskiego obowiązku troski o zbawienie świata.

- Duchu Święty, Boże! Daj nam ducha pokuty, byśmy nie byli gołosłowni w naszych deklaracjach nawrócenia.

- Duchu Święty, Boże! Daj nam ducha pokory i prawdy, abyśmy nie dali się zwodzić złemu duchowi, który kusi pod pozorem jakiegoś dobra.

- Duchu Święty, Boże! Daj nam ducha czystości i wolności, abyśmy kochali drugiego człowieka nie zawłaszczając go i nie zniewalając.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Totus Tuus, Maria lub pieśń do bł. Jana Pawła II.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka