71maj 2011

 


TE DEUM LAUDAMUS

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Legnica, 2.06.1997): „Trzeba "wielkiego czynu i wielkiego dzieła", aby współczesna kultura otworzyła się szeroko na świętość, pielęgnowała ludzką godność, uczyła obcowania z pięknem. Budujmy na Ewangelii, abyśmy, wraz z kolejnymi pokoleniami Polaków żyjącymi w wolnej i zasobnej Ojczyźnie, mogli wraz z Psalmistą dziękować: "Każdego dnia będę Ciebie [Panie] błogosławił i na wieki wysławiał Twe Imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny"”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Gromadzimy się dziś, by dziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. To wieczór szczególny, gdy nasze serca pragną wysławiać Pana w pieśniach pełnych Ducha. Pragniemy uwielbiać Pana Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał w życiu i poprzez posługę Ojca Świętego, którego dziś z radością nazywamy: błogosławiony. Będziemy wychwalać Pana Boga wraz z nim, wspominając przedziwne drogi Opatrzności, która prowadziła go do świętości drogą posługi pasterskiej. Tak jak czynił to bł. Jan Paweł II, powierzajmy naszą modlitwę Matce Bożej.


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność nasza, Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń lub Chwalę Ciebie, Panie.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z księgi Apokalipsy św. Jana: „A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał. […] A w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta. […] I spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. […] Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc […]. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. […] Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławień-stwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! […] Amen.” (por. Ap 4).

 

Prowadzący: Ojciec Święty już w 2005 roku dołączył do mieszkańców nieba, którzy śpiewają nową pieśń. Podczas ziemskiej pielgrzymki wychwalał Pana Boga swą modlitwą i pieśnią, pracą, i cierpieniem. Podczas podróży do Polski wielekroć intonował uroczyste Te Deum. Słuchając jego słów, wraz z nim wychwalajmy Pana Boga.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. na Wzgórzu Lecha (Gniezno, 3 czerwca 1979 – nagranie): „Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt. I musimy słyszeć mowę praojców, w której zaczęły być przepowiadane "wielkie dzieła Boże". Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje dziękczynne Te Deum na tysiąclecie chrztu, w którym miałem szczęście brać udział jako ówczesny metropolita krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj - jako pierwszy z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności papież z rodu Polaków - wyśpiewam raz jeszcze z wami to milenijne Te Deum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, kreślą drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym miejscu”.

 

Wszyscy: Śpiewają pieśń: Godzien jesteś lub Święty, święty, święty jest nasz Pan lub Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem.

 

Prowadzący: W 1999 roku na krakowskich błoniach odczytano słowa Ojca Świętego, który nie mógł ich sam wypowiedzieć z powodu choroby, ale które głosił całym sercem: "Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała". Jakże to wielki dar Opatrzności Bożej, że dziś razem z Kościołem, który jest w Krakowie, mogę włączyć się w ten hymn, jaki niebo i ziemia wznoszą od wieków na chwałę swego Stwórcy, Pana i Ojca! […] Jak nie śpiewać uroczystego Te Deum, które dziś nabiera szczególnej treści - wyraża wdzięczność całych pokoleń zamieszkujących ziemię krakowską za wszystko to, co wspólnota wierzących wniosła w jej życie. Jak nie dziękować za ten powiew Chrystusowego Ducha, który z wieczernika rozniósł się po całej ziemi i dotarł nad brzegi Wisły, i nieustannie przemienia oblicze ziemi - tej krakowskiej ziemi! Ciebie, Boga, wysławiamy!”. Dziś wieczór pragniemy kontynuować te słowa: jak nie dziękować za to wszystko, co Ojciec Święty wniósł w dzieje krakowskiej i polskiej wspólnoty wierzących, jak nie dziękować za ten powiew Ducha, który nas ogarnął za sprawą świętego życia i chwalebnej śmierci błogosławionego Jana Pawła II!

 

Wszyscy: Śpiewają pieśń: Wielbić Pana chcę lub Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. na błoniach (Kraków, 15 czerwca 1999): (cd.): „"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie". Dziś czuję się szczególnie wezwany do tego, aby podziękować tej tysiącletniej wspólnocie pasterzy Chrystusa, duchownych i świeckich, że dzięki świadectwu ich świętości, dzięki temu środowisku wiary, jakie przez dziesięć wieków tworzyli i tworzą w Krakowie, stało się możliwe, by u końca tego tysiąclecia, właśnie nad brzegami Wisły, u stóp wawelskiej katedry padło wezwanie zmartwychwstałego Chrystusa: Piotrze, "paś baranki moje!". I stało się możliwe, że słabość człowieka wsparła się na mocy odwiecznej wiary, nadziei i miłości tej ziemi, i dała odpowiedź: "W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wielkich trudności - przyjmuję".

 

Prowadzący: Ojcze Święty, dziękujemy Ci za to słowo: „przyjmuję”. Twoje posłuszeństwo Chrystusowi wydało tak piękne owoce, Twoja ufność do Maryi nie była daremna. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, który napełnił Cię wszelkim błogosławieństwem.

 

Wszyscy: Śpiewają pieśń: O Panie, nasz Panie lub Pan wywyższony.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. na Wzgórzu Lecha (Gniezno, 3 czerwca 1979 – nagranie): „Opatrzność Boża zrządziła, że w tych dniach po tym szlaku po raz pierwszy kroczyć będzie papież, biskup rzymski, następca świętego Piotra, pierwszego wśród tych, którzy wyruszyli z wieczernika Zielonych Świąt w Jerozolimie, śpiewając: "O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi". Tak będzie śpiewał wraz z wami, umiłowani rodacy, ten papież, krew z waszej krwi i kość z kości. I będzie razem z wami wołał: "O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! "Niech chwała Pańska trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech chwała Pańska trwa na wieki: niech miła Mu będzie pieśń nasza". Pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów. Na Jasną Górę, w stronę Wawelu, w stronę świętego Stanisława. Pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość. Pójdziemy ku przyszłości! "Weźmijcie Ducha Świętego!" Amen”.

 

Prowadzący: Jan Paweł II pragnie, byśmy pełni mocy Ducha Świętego szli ku przyszłości. Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego dziękujmy za dar Jana Pawła II, a to dziękczynienie niech wyraźmy również radosnym śpiewem „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Te Deum lub Magnificat.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania


Prowadzący: W pierwszej części naszego dziękczynnego Wieczoru Ojciec Święty wezwał nas do tego, by skierować się ku przyszłości, mocą Ducha Świętego. Przypomnijmy jego modlitwę z Placu Zwycięstwa, gdy z taką mocą wzywał Ducha Świętego. Módlmy się wraz z nim. Niech każdy z nas osobiście usłyszy w sercu modlitwę bł. Jana Pawła II. Otwórzmy się na ten największy Dar, niosąc w przyszłość Jego pojednanie i pokój. Niech się odnowi oblicze ziemi!

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979 – nagranie): „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Bądź uwielbiony, Ojcze, który okazałeś swą dobroć i miłosierdzie w ojcow-skiej posłudze bł. Jana Pawła II. Niech Duch Święty przeniknie swoją mocą wszystkich pasterzy Kościoła!

- Bądź uwielbiony, Synu Boży, który okazałeś potęgę swego chwalebnego krzy-ża w trudach i cierpieniach bł. Jana Pawła II. Niech Duch Święty wleje we wszystkich cierpiących moc współcierpienia z Chrystusem!

- Bądź uwielbiony, Duchu Święty, który okazałeś swą moc i piękno w słowach i czynach bł. Jana Pawła II. Niech ta sama moc i piękno objawi się we wszyst-kich ludziach i wspólnotach poświęconych Bogu!

- Bądź uwielbiony, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który okazałeś swą życiodaj-ną miłość w serdecznej trosce Jana Pawła II o każde ludzkie życie i każdą ludzką rodzinę. Niech Duch Święty odnowi wzajemną miłość małżonków, ro-dziców i dzieci!

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Abba, Ojcze.

 

Prowadzący: Wszystkie nasze prośby i intencje ogarnijmy teraz sercem i powierzmy je Panu Boga przez wstawiennictwo Ojca Świętego, modląc się słowami litanii:

 

Litania do bł. Jana Pawła II

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Pieśń o bł. Janie Pawle II.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka