58kwiecień 2010

 


PÓJDŹ ZA MNĄ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Kraków 9.06.1979) „Musicie być mocni mocą miłości […]. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Kwiecień… sobota, wigilia Święta Bożego Miłosierdzia. To już 5 lat od chwili, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II zakończył swą misję na ziemi. Dzieje jego życia streścił w kazaniu pogrzebowym kard. Józef Ratzinger, który niebawem został jego następcą. W dzisiejszy wieczór pragniemy wraz z nim spojrzeć na ziemską wędrówkę Sługi Bożego, tak jakbyśmy oglądali zdjęcia z jego życia: zdjęcia wykonane w świetle Chrystusowych słów: „pójdź za Mną”.


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Totus Tuus lub Czarna Madonna albo Zwycięzca śmierci.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Jana: „Jezus powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowie-dziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»” (21, 17-19).

 

Prowadzący: Kard. Ratzinger przytacza słowa Pana Jezusa z tej ewangelicznej sceny, by przedstawić życie Jana Pawła II jako konsekwentnie ponawianą odpowiedź na Jego wezwanie: Pójdź za Mną. Słuchając tych słów, dziękujmy Panu Bogu za Jana Pawła II. Ożywmy też w sobie pragnienie kochania Pana Boga tak mocno, jak on Go kochał, pragnienie całkowitego oddania i radykalnego podążania za Jezusem, tak jak Ojciec Święty oddawał się Bogu całkowicie i bez zastrzeżeń.

 

Lektor: Z homilii pogrzebowej ks. kard. Ratzingera (Watykan, 8 kwietnia 2005): „«Pójdź za Mną», mówi zmartwychwstały Pan do Piotra, jako ostatnie swoje słowo do tego ucznia wybranego, by pasł Jego owce. «Pójdź za Mną» – to krótkie słowo Chrystusa może być uważane za klucz do zrozumienia przesłania płynącego z życia naszego nieodżałowanej pamięci ukochanego papieża Jana Pawła II, którego ciało składamy do ziemi jako zasiew nieśmiertelności – serce pełne smutku, ale także radosnej nadziei i głębokiej wdzięczności”.

 

Wszyscy: Śpiewają 1 zwrotkę piosenki Barka .

 

Lektor: (cd.) „Pójdź za mną – jako młody student Karol Wojtyła był entuzjastą literatury, teatru i poezji. Pracując w fabryce chemicznej, otoczony i zagrożony nazistowskim terrorem, usłyszał głos Pana: Pójdź za mną! (…) On naprawdę szedł wszędzie i niestrudzenie, by przynosić owoc i to owoc trwały. «Wstańcie, chodźmy!» to tytuł jego przedostatniej książki. «Wstańcie, chodźmy!» – tymi słowy obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów, tych z wczoraj i tych współczesnych. «Wstańcie, chodź-my!» mówi dziś także nam”.

 

Wszyscy: Śpiewają 2 zwrotkę piosenki Barka.

 

Lektor: (cd.) „Pójdź za Mną! W lipcu 1958 roku otwiera się przed młodym kapłanem, Karolem Wojtyłą, nowy etap drogi podążania z Panem i za Panem, (…) nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie. Pozostawienie pracy akademickiej, porzucenie dającej satysfakcję bliskości z młodzieżą, pozostawienie wielkiego zmagania intelektualnego, (…) wszystko to musiało mu się jawić jako strata samego siebie, utrata tego właśnie, co stało się ludzką tożsamością tego młodego kapłana. Pójdź za mną – Karol Wojtyła przyjął, słysząc w wołaniu Kościoła głos Chrystusa. Zdał sobie potem sprawę, jakże prawdziwe jest słowo Pana: «Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci, ten je zachowa» (Łk 17, 33). Nasz papież – jak wszyscy wiemy – nigdy nie chciał zachować życia, zatrzymać go dla siebie; chciał dać siebie samego bez ograniczeń, aż do ostatniej chwili Chrystusowi, a w ten sposób także nam. Właśnie w ten sposób mógł doświadczyć, jak wszystko co oddał w ręce Pana, powróciło w nowy sposób: miłość słowa, poezji, literatury, była istotną częścią jego misji duszpasterskiej, a zyskała nową świeżość, aktualność, nową siłę przyciągania do głoszenia Ewangelii, także wtedy, gdy jest ono znakiem sprzeciwu”.

 

Wszyscy: Śpiewają 3 zwrotkę piosenki Barka.

 

Lektor: (c.d.): „Pójdź za Mną! W październiku 1978 roku Kardynał Wojtyła słyszy na nowo głos Pana. Odnawia się dialog z Piotrem, który zabrzmiał w dzisiejszej Ewangelii: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Paś owce moje!» Na pytanie Pana: Karolu, czy mnie miłujesz?, arcybiskup krakowski odpowiedział z głębi swego serca: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Miłość Chrystusa była główną siłą naszego umiłowanego Ojca Świętego. Kto go widział modlącego się, kto go słyszał głoszącego, to wie. I tak dzięki temu głębokiemu zakorzenieniu w Chrystusie mógł nieść ciężar, który przekracza normalne siły ludzkie: być pasterzem trzody Chrystusa i Jego Kościoła powszechnego”.

 

Wszyscy: Śpiewają 4 zwrotkę piosenki Barka.

 

Lektor: Z przemówienia w katedrze (Kielce, 3 czerwca 1991 - nagranie): „Kiedy Chrystus mówi: «Pójdź za Mną», to znaczy właśnie: «Zapuść we Mnie korzenie» - Ja pragnę być glebą urodzajną twojego wzrastania, twojego budowania się w duchu. We Mnie jest «odkupienie», jest «odpuszczenie grzechów» jako proces duchowego dojrzewania człowieka: odkupienie jako «nowe stworzenie», wszystkie te «skarby mądrości i umiejętności», cała «pełnia łaski i prawdy», dzięki której każdy człowiek może się stać «doskonałym czcicielem Ojca»: takim, który czci Boga «w duchu i prawdzie»”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwili w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Prowadzący: Ojciec Święty Jan Paweł II prawdziwie „zapuścił korzenie” w Chrystusa. Módlmy się, aby spełniało się wielkie pragnienie jego serca – aby każdy człowiek stawał się doskonałym czcicielem Ojca, aby każdy chrześcijanin pozwolił Chrystusowi „zapuścić korzenie” w swoim życiu.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Wesel się, Królowo miła lub Otrzyjcie już łzy, płaczący.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Jan Paweł II stał się prawdziwym Apostołem pojednania. Jednał ludzi ze sobą i gorąco pragnął pojednania ludzi z Bogiem. Temu dziełu poświęcał swe nauczanie, o to się modlił, ale nade wszystko służył swym milczącym cierpieniem i umieraniem. Konał zjednoczony z Chrystusem, dopełniając w swym życiu aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał poświęcając łagiewnickie sanktuarium.

 

Lektor: (cd.): „[Jan Paweł II] Odczytał dla nas tajemnicę paschalną jako tajemnicę miłosierdzia Bożego. W swej ostatniej książce napisał: «granicą wyznaczoną złu jest ostatecznie Boże miłosierdzie» (Pamięć i tożsamość, s. 61). A rozważając zamach, mówi: «Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens, wprowadził je w nowy wymiar, w nowy porządek: w porządek miłości (…) Jest to cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości i wyprowadza nawet z grzechu wielorakie owoce dobra» (tamże, s. 171n). Ożywiany tą wizją, Papież cierpiał i kochał we wspólnocie z Chrystusem i dlatego przesłanie jego cierpienia i jego milczenia było tak bardzo wymowne i owocne. Dla nas wszystkich pozostaje niezapomnianym, jak w ostatnią niedzielę Wielkanocną swego życia, naznaczony cierpieniem, jeszcze raz ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego i po raz ostatni udzielił błogosławieństwa Urbi et orbi. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak. Błogosław nam Ojcze Święty”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: Akt poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu (Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 – nagranie): „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom zie-mi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Prowadzący: Odchodzeniu Sługi Bożego Jana Pawła II do Domu Ojca towarzyszyło w całym świecie porywające działanie Ducha Świętego, którego symbolem stały się niezliczone światła. Prośmy wraz z Ojcem Świętym, by Duch Święty przyszedł i odnowił oblicze ziemi.

 

Lektor: Z modlitwy na Placu Zwycięstwa (Warszawa 2 czerwca 1979): „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II – papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych, i zapal w nich ogień Twojej miłości. Zanurz cały świat w ogniu Bożego Miłosierdzia.

- Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych, i przypomnij nam wszystkie słowa Jezusa. Zjednocz chrześcijan w prawdzie Ewangelii.

- Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, i odnów oblicze na-szej ziemi. Obdarz Polaków mądrością i zgodą.

- Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych, i daj nam pomnażać dziedzictwo ducha Jana Pawła II. Chcemy mówić wraz z nim: Totus Tuus.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Panie, światło miłości Twej świeci lub Jezu, ufam Tobie.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Abba, Ojcze.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka