57marzec 2010

 


ŚWIADKOWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Kraków 10.06.1979) „Musicie być mocni mocą miłości […]. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Trwamy w wielkopostnych czynach pokuty, by dobrze przygotować się do przeżycia tajemnicy Paschy Chrystusa. Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post zaproponował temat sprawiedliwości – sprawiedliwości ożywionej przez miłość. Sięgając do nauczania Jana Pawła II, podejmijmy zatem refleksję nad chrześcijańskim pojęciem sprawiedliwości. Oddajmy ten wieczór w ręce Maryi, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony lub Bliskie jest Królestwo Boże.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Ef 3, 21-25).

 

Prowadzący: Chrześcijańska sprawiedliwość buduje się na Chrystusie. Nie podlega prawom handlu wymiennego. Nie zgadza się z przysłowiem: „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. Jan Paweł II i Benedykt XVI przypominają nam naukę św. Pawła, że dostępujemy usprawiedliwienia za cenę Krzyża Chrystusa. Czy umiem być wdzięczny za dar usprawiedliwienia? Czy nie traktuję Pana Boga lekceważąco, jakby mi się coś „należało”, bo „przecież jestem pobożny”? Czy pamiętam o poleceniu Pana Jezusa: „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”?

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Rzeszów, 2 czerwca 1991 – nagranie): „"Skała" - to nie tylko słowo Boże, nie tylko Dekalog czy Kazanie na górze, przykazania czy błogosławieństwa. "Skała" - to nade wszystko Chrystus sam. […] W Nim bowiem objawiła się do końca sprawiedliwość Boża, o której Apostoł mówi, że chociaż jest "poświadczona przez Prawo i Proroków", to jednak od tego Prawa jest "niezależna". Tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie "sprawiedliwym" - jest Chrystus sam. Człowiek buduje dom swego życia ziemskiego na Nim: buduje na Odkupieniu, które jest w Chrystusie, buduje na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną Krwią: śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Białystok, 5 czerwca 1991 – nagranie): Jeśli bowiem przykazania Dekalogu uczą nas podstawowych zasad sprawiedliwości, to Mądrość Boża objawiona w Chrystusie, Synu Maryi, ukazuje głębszy jeszcze wymiar moralności. Jest to wymiar miłości, w szczególności wymiar miłości miłosiernej. Chrystus uczy nas, że ponad poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić wedle miar sprawiedliwości - człowiek jest powołany do miłości, która jest większa od wszystkich dóbr przemijających. Ona jedna nie przemija. Miłość nie przemija. Ona jest miarą życia wiecznego - to znaczy życia człowieka w Bogu samym. Albowiem Bóg sam jest Miłością. On też chce, abyśmy miłością mierzyli nasze obcowanie z Nim i z naszymi bliźnimi. Chce, abyśmy byli nie tylko sprawiedliwi, ale też i miłosierni, jak On sam, ewangeliczny Ojciec tylu marnotrawnych synów: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: (nagranie): „Stoimy przed Tobą, Matko z Ostrej Bramy, dziękujemy Ci za to, że jesteś Matką Miłosierdzia. Mówimy do Ciebie: Witaj, Królowo, witaj, Królowo. […] Niech nowe pokolenia szukają tej sprawiedliwości, która jest z Boga, niech szukają sprawiedliwości, która jest z Boga - ludzkiej sprawiedliwości, która w Bogu ma swe korzenie”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: Z homilii podczas nabożeństwa maryjnego (Katowice, 20 czerwca 1983 – nagranie): „Wzywamy Maryję jako Matkę miłości społecznej. Poprzez wprowadzenie w czyn zasad sprawiedliwości społecznej możliwa staje się ta miłość, o której mówił Chrystus swoim uczniom: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali". […] Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Jeżeli prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości - to jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczać pełnię sprawiedliwości. Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka. To jest pierwszy i podstawowy wymiar miłości społecznej”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można zaśpiewać pieśń: Ubi caritas lub To przykazanie Ja dziś daję wam.

 

Prowadzący: Rozważmy tajemnicę Śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Oto Cena naszego usprawiedliwienia. Prośmy Maryję, by każdy człowiek skorzystał z daru odkupienia. Prośmy Ją też, by nasze poczucie sprawiedliwości było zakorzenione w wierze, by otwierało nas na miłość i miłosierdzie względem innych.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Króla wznoszą się znamiona lub Matko Najświętsza, do serca Twego.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Brak sprawiedliwości burzy pokój i dzieli ludzi. W 1991 roku Ojciec Święty przestrzegał przed nowymi formami niesprawiedliwości społecznej w naszej Ojczyźnie. Co czynię, by nie ulegać tym zagrożeniom? Czy nie wymierzam sobie sprawiedliwości „na skróty”, z pominięciem zasad moralnych? Czy troszczę się o sprawiedliwość w swoim środowisku?

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Białystok, 5 czerwca 1991 – nagranie): „Jest zadaniem szczególnie doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach nowego ustroju sprawiedliwy ład, w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę. Obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. "Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?". Jeżeli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości; jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym; jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższych i najbardziej potrzebujących - wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom i nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Radom, 4 czerwca 1991 – nagranie): „"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości". Te słowa powiedział Chrystus i te słowa poniósł z sobą na krzyż. Na krzyżu On także został skazany na śmierć - i śmierć tę poniósł, a była to śmierć najświętszego wśród synów człowieczych. Jemu także odebrali życie... […] Oto ginie na drzewie hańby Ten, który ogłosił ludzkości orędzie ośmiu błogosławieństw. Syn Boży, który jest "Pierwszym i Ostatnim" pośród łaknących i pragnących sprawiedliwości. Ten, który to łaknienie i pragnienie łączy z zapewnieniem: "Będą nasyceni". Tak: "Albowiem oni będą nasyceni". Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi! Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. Budujmy... Raczej: odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane..., zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu. Prosimy Cię, Odkupicielu świata, Chryste ukrzyżowany i zmartwychwstały, prosimy Cię przez Twoją i naszą Matkę, przez wszystkich świętych i sprawiedliwych synów i córki tej ziemi, ażeby przyszłość należała do takich, którzy prawdziwie i niezłomnie "łakną i pragną sprawiedliwości".

 

Prowadzący: Prośmy Ducha Świętego, wzywajmy Go gorąco, jak czynił to Jana Paweł II, prosząc o sprawiedliwość i pokój, bo „u Boga wszystko jest możliwe”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Miłości, prosimy: niech łaknący i pragnący sprawiedliwości zostaną nasyceni. Spraw, by na naszej ziemi zakwitła sprawiedliwość.

- Duchu Miłości, prosimy: niech cierpienie prześladowanych dla sprawiedliwości przyniesie obfity owoc. Spraw, by odnajdowali siłę w Chrystusowym krzyżu.

- Duchu Miłości, prosimy: niech skrzywdzeni nie ulegają chęci odwetu. Spraw, by dochodzili swych słusznych praw zgodnie z Twoją wolą.

- Duchu Miłości, prosimy: niech czyniący nieprawość nawrócą się na drogę pokoju. Spraw, byśmy wszyscy byli świadkami Twojej sprawiedliwości.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Krzyżu, mój krzyżu, com dla Ciebie zrobił lub O Krwi Najdroższa.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Zbawienie przyszło przez krzyż.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka