56luty 2010

 


BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI – W EUROPIE

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Kraków 9.06.1979) „Musicie być mocni mocą miłości […]. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Łaska poznania fundamentalnej prawdy o tym, że Bóg jest miłością, zobowiązuje nas do świadczenia o niej wobec świata. Ojciec Święty miał szczególne oczekiwania wobec Polski, pragnąc by wnosiła ona swe bogate doświadczenie wiary w życie Europy. Dziś w Europie jesteśmy świadkami zdejmowania ze szkolnych ścian krzyża, znaku Bożej miłości. Wsłuchajmy się więc uważnie w słowa Ojca Świętego, by na nowo przemyśleć, w jaki sposób mamy wypełniać zadanie świadczenia o Bożej miłości w Europie, w której wielu wypiera się Chrystusa. Powierzmy tę intencję Matce Bożej.


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Pan jest mocą swojego ludu lub Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą”. (Ef 3, 14-19).

 

Prowadzący: Ojciec Święty rozważając ten tekst dojrzał w nim opis źródeł ludzkiej kultury. Może myślimy sobie: przecież jesteśmy prostymi ludźmi, a troska o kulturę Europy należy do wielkich tego świata… A jednak każdy z nas nie tylko uczestniczy w kulturze, ale i ją tworzy. Wpływa na nią, „wzmacniając siłę wewnętrznego człowieka” i „przewyższając samego siebie”. Kim jestem: tym, kto tworzy kulturę, czy tym, kto biernie konsumuje dobra cywilizacji, połykając zarazem jej słabość, ulegając stylowi życia, który tak bardzo różni się od Ewangelii?

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Włocławek, 7 czerwca 1991 – nagranie): „Czytamy w Liście do Efezjan: "Zginam kolana moje przed Ojcem (...), aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka". Czyż nie dotykamy tu samych podstaw ludzkiej kultury? U początku jest Bóg - jest Ojciec, który stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, czyni go wrażliwym na działanie Ducha: Ducha Prawdy, Dobra i Piękna. To są przecież te odwieczne wymiary wszelkiej kultury i każdej z ludzkich kultur. Także i naszej, polskiej - tej, która stanowi o nas poprzez stulecia naszych dziejów. A dalej pisze Apostoł: "Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, (...) zdołali ogarnąć duchem (...) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą". A więc: u początku Ojciec i Stwórczy Duch - a w samym sercu ludzkich poczynań i dążeń ludzkiej twórczości i pracy: Chrystus. Miłość Chrystusa, która pozwala człowiekowi "przewyższać" samego siebie. Stanisław, wasz rodak z Rostkowa w diecezji płockiej, zwykł był mawiać: "Do wyższych rzeczy jestem stworzony". Miał świadomość, że człowiek jest sobą, gdy gotów jest siebie przewyższać. Wypowiedział w swoim prostym, młodzieńczym języku tę samą prawdę, co wielki Pascal. Wraz z wszystkimi przeto, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal stąd znalazł męczeńską śmierć na wiślanym spiętrzeniu, zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o "wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego", proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszyst-kich synów i córek mojej Ojczyzny u progu czasów, które nadeszły - i które idą”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: (nagranie): „Cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości. Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego "wejścia do Europy". Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. […] Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy, i tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje albo którzy sobie przypisują patent na europejskość, wyłączność”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Lektor: (nagranie): „A co ma być kryterium, co ma być kryterium wolności? Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nie narodzonemu dziecku? Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzymu zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli, współtworzyli także za cenę naszych cierpień. Tu, na tej ziemi kujawskiej, tu, w tym mieście męczenników, to musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach - i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata, przez swój krzyż. Tajemnica Serca, które przebodli, tajemnica Serca, w które się wpatrywali. To są ci wielcy pionierzy Europy - w przeszłości i na przyszłość taką miarę euro-pejskości przyjmujemy, taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynu-ować i nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można zaśpiewać pieśń: Nie zdejmę krzyża z mojej ściany lub Duchu Święty, przyjdź… niech wiara zagości.

 

Prowadzący: Rozważmy Trzecią tajemnicę światła: Pan Jezus głosi naukę o Królestwie i wzywa do pokuty. Prośmy Maryję, Królową Polski, by pomogła nam przyjmować naukę o Królestwie i wnosić jego wartości w kulturę współczesnej Europy.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Czarna Madonna lub Z dawna Polski Tyś Królową.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Ojciec Święty ukazywał, jak sprzeniewierzenie się Chrystusowi burzyło pokój w Europie. Czy to w jakiś sposób dotyczy mojego życia dziś, jutro? – Tak, gdyż na naszych oczach toczy się walka o chrześcijańską kulturę, o małżeństwo i rodzinę, o życie niewinnych. Wobec tej walki nie wolno milczeć. Nie wolno się nie modlić. Nie wolno nie pokutować.

 

Lektor: (nagranie): „Europa to są także dzieje wielkich kryzysów, dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się, i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, w tym stuleciu niestety tragiczny dalszy ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi dlatego, że jest innej rasy, ponieważ należy do takiej grupy etnicznej, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem. Rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klasy. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie, ale z tego się mamy wyzwalać! Europa potrzebuje odkupienia! […] Świat potrzebuje Europy odkupionej. Wraz z wszystkimi powtarzam ostatni passus, wraz z wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, zginam moje kolana przed Ojcem: proszę o "wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego", błagam o "wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego" dla wszystkich synów i córek tej ziemi, mojej Ojczyzny, teraz, u progu czasów, które nadeszły i które idą!”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć muzykę.

 

Prowadzący: Wznieśmy wspólne wołanie do Ducha Świętego, by wzmocnił w nas siłę wewnętrznego człowieka. Niech Polska będzie ziemią świadków Bożej miłości, niech wzmacnia ducha kultury europejskiej.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- „Ponawiam mój apel, skierowany do starego kontynentu: "Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!”. Módlmy się za wszystkie narody Europy i za wspólnoty narodów, by każda ludzka społeczność była otwarta na Ewangelię.

- „Papież-Słowianin odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”. Módlmy się o ducha jedności i przebaczenia, by dawne cierpienia i krzywdy nie dzieliły ludzi i ludów Europy.

- „Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do umocnienia pokoju i bezpieczeń-stwa w Europie”. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by była silna Bogiem i przy pomocy tej właśnie siły budowała pokój.

- „To właśnie tutaj, w tej części Europy, Kościół stawał się często najbardziej wiarygodną instytucją życia zbiorowego”. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby cieszył się społeczną wiarygodnością kapłanów, zaangażowaniem ludzi świeckich i świętością osób konsekrowanych.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Abba, Ojcze lub Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka