55styczeń 2010

 


BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

 


Głos Papieża:
(nagranie – Kraków 10.06.1979) „Musicie być mocni mocą miłości […]. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: „Maleńka Miłość w żłobie śpi… dziś ziemia drży i niebo drży od tej Miłości maleńkiej…”. Ziemia i niebo drży, gdyż Słowo Przedwieczne stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas. W obecnym roku biskupi zachęcają, byśmy byli świadkami miłości. Świadek głosi to, czego doświadczył na sobie, z czym sam miał do czynienia, czym się przejął, bo coś go osobiście dotknęło. Wpatrujmy się w żłóbek Chrystusa, wsłuchajmy się w słowa Jego świadka – Jana Pawła II, by zadrżało także nasze serce; byśmy poruszeni Bożą miłością sami stawali się jej świadkami. Powierzmy naszą modlitwę Matce Najświętszej:


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają kolędę, np. Maleńka Miłość lub Bóg się rodzi.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: „Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 7b-10).

 

Prowadzący: Ojciec Święty komentuje te słowa św. Jana, ucząc, że pierwsza jest zawsze miłość Boga – od Niego pochodzi wszelka miłość. Czy mogę powiedzieć, że „znam Boga”, że „żyję z Boga”? Czy mogę nie tylko powtórzyć za kimś, że Bóg jest miłością, ale też powiedzieć z całym przekonaniem: „Bóg jest miłością – dla mnie”?

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Płock, 7 czerwca 1991 – nagranie): „Miłość Boga wyraziła się w tym, że Ojciec "zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu". Miłość, która jest z Boga, jest życiodajna. "Kto miłuje, narodził się z Boga (...), bo Bóg jest miłością". Narodził się to znaczy: ma życie z Boga. Żyje życiem Bożym. I wtedy tylko "zna Boga", ponieważ miłości nie poznaje się inaczej, tylko przez miłość”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Wśród nocnej ciszy.

 

Lektor: (nagranie - cd): Ta życiodajna miłość jest z Boga, a nie z nas: "Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował". Tak więc Bóg jest pierwszy. W Nim ma początek nie tylko wszelkie istnienie, ale nade wszystko wszelka miłość w świecie istot stworzonych. Wszelka miłość w naszych ludzkich sercach. Miłość ma w Bogu swe źródło, a to przedwieczne źródło objawiło się w czasie, objawiło się w sposób najpełniejszy wówczas, kiedy Bóg Ojciec "posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy". […] Apostoł i ewangelista Jan, który przemawia w dzisiejszej liturgii, tłumaczy, czego mamy uczyć się od tego Syna, który jest Odkupicielem świata. Mamy - pisze - "uwierzyć miłości, jaką Bóg ma ku nam". Taka wiara oznacza nie tylko poznanie Boga. Ona jest równocześnie nowym życiem: jest życiem w Bogu. Św. Jan pisze: "Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim". Życie w Bogu pozwala nam niejako doświadczyć tego, że Bóg jest Miłością”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Gdy się Chrystus rodzi.

 

Lektor: Z homilii podczas Nieszporów (Gliwice, 15 czerwca 1999): „"Bóg jest miłością" […]. Trzeba, aby ta radosna i przejmująca zarazem nowina o miłującym Bogu została światu ponownie ukazana. Bóg jest rzeczywistością, która wymyka się naszej zdolności wyczerpującego zrozumienia. […] Ale ten nieosiągalny w swojej istocie Bóg stał się bliski człowiekowi poprzez swoją ojcowską miłość. […] "Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość" - powie Bóg do Izraela ustami proroka Jeremiasza. Bóg umiłował świat, który stworzył, a w nim umiłował ponad wszystko człowieka. A nawet wtedy, gdy człowiek sprzeniewierzył się tej pierwotnej miłości, Bóg nie przestał go kochać i podźwignął z upadku, bo jest Ojcem, bo "jest miłością". […] "Ojciec was miłuje". Ta wspaniała wiadomość zostaje złożona w sercu człowieka wierzącego, który jak ukochany uczeń Jezusa, kładzie głowę na piersi Nauczyciela i słucha Jego zwierzeń: "Kto Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". "Ojciec was miłuje" - te słowa Pana Jezusa stanowią samo centrum Ewangelii”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Przybieżeli do Betlejem.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bpa Michała Kozala (Warszawa, 14 czerwca 1987 – nagranie): „Czasy człowieka na ziemi zostały raz na zawsze ogarnięte miłością Tego, który do końca umiłował. Wszechświat i człowiek w świecie stale zmierza do końca. Miłość jedna - nie zna końca. Zna tylko pełnię. Ta pełnia jest w Bogu”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Pójdźmy wszyscy do stajenki.

 

Lektor: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański (Częstochowa, 5 czerwca 1979 – nagranie): „Przypominając, że "Słowo stało się Ciałem", że Syn Boży stał się człowiekiem, musimy sobie zarazem uświadomić, jak wielkim przez tę tajemnicę - przez wcielenie Syna Bożego - stał się każdy człowiek. Bo przecież dla objawienia przedwiecznej miłości Stwórcy i Ojca, a zarazem dla ukazania godności każdego z nas, Chrystus począł się w łonie Maryi i stał się człowiekiem”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Dzisiaj w Betlejem.

 

Lektor: Z przemówienia do rektorów wyższych uczelni (Toruń, 7 czerwca 1999 – nagranie): "Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa". „Ta właśnie prawda o "Bogu-Miłości" staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności. Człowiek może miłować, ponieważ został najpierw umiłowany przez Boga. Św. Jan nas poucza: "My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował". […] Miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowieko-wi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie”.

 

Prowadzący: Pochylmy się nad żłobkiem Bożego Dzieciątka, wraz z Maryją i św. Józefem, wraz z pastuszkami i wszystkimi świętymi, którzy uwierzyli Bożej miłości. Rozważając tajemnicę Narodzenia Jezusa, módlmy się za tych, którzy jeszcze nie potrafią jej uwierzyć.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają kolędę, np. Gdy śliczna Panna lub Do szopy, hej pasterze.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Pojednanie jest potrzebne wszędzie tam, gdzie miłość została odrzucona, zapomniana albo wykrzywiona. Jan Paweł II był i jest apostołem pojednania dlatego, że uwierzył Bożej miłości. Każdy z nas, każdy, kto ma tę łaskę, że zna Boga, jest wezwany, by stawać się Jego świadkiem.

 

Lektor: Z przemówienia pożegnalnego do młodzieży (Częstochowa, 16 sierpnia 1991 – nagranie): „Wzrastajcie jako świadkowie Chrystusa, który jest "światłością świata". Maryja wskazuje wam również drogę tego rozwoju: drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią dalej według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości. Drodzy młodzi przyjaciele, "otrzymaliście ducha przybrania za synów". Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa! Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem. Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem. Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Śpiewają kolędę, np. Mizerna, cicha.

 

Prowadzący: Prośmy Ducha Świętego, by nas uczynił świadkami miłości.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec”. Duchu Święty, spraw, by-śmy w naszych rodzinach i wspólnotach każdym słowem i czynem mówili naszym bliskim o Bożej miłości.

- „To wam oznajmiamy, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce”. Duchu Święty, spraw, byśmy mieli szeroko otwarte oczy serca, gdy Bóg objawia się nam w codziennych wydarzeniach.

- „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli”. Duchu Święty, spraw, byśmy nie ranili się wzajemnie i nie zapominali o Tobie.

- „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”. Duchu Święty, spraw, byśmy świadczyli o Bożej miłości nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę lub Łaską jesteśmy zbawieni lub kolędę.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Cicha noc.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka