44luty 2009

 


BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

„Otoczmy troską życie” to znaczy także: służmy człowiekowi, by znalazł prawdziwe szczęście, szczęście obiecane przez Boga. Osiem obietnic prawdziwego szczęścia, osiem błogosławieństw, zostawił nam Pan Jezus w Kazaniu na Górze. W dzisiejszy wieczór, słuchając słów Jana Pawła II, zatrzymamy się na jednym z nich: „błogosławieni czystego serca”. Serce czyste, jednoznaczne, przejrzyste, cieszy się „oglądaniem Boga”. Takie serce miała Matka Najświętsza, takie serce miał Jan Paweł II, w takim sercu rozwija się Boże życie.

 


Głos Papieża:
(nagranie - z homilii podczas Mszy św. w Radomiu, 4.06.1991): „Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka […]. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Człowiek czystego serca potrafi najlepiej otoczyć troską życie drugiego człowieka, przyjąć go jako dar Boży, ponieważ serce czyste to serce najbardziej kochające. „Prawdziwa jest tylko miłość złączona z Bogiem, który «jest miłością»”. Tak uczył Ojciec Święty Jan Paweł II (Sandomierz 1999), wskazując na Serce Matki Najświętszej jako wzór serca czystego, wiernego Panu Bogu. To Maryja „chowała i rozważała w sercu” wszystkie sprawy, by je poznawać i zgłębiać w świetle wiary. Dzięki temu mogła widzieć i oceniać rzeczywistość sercem czystym, ukierunkowanym na miłość. Prośmy Ją gorąco, by i nasze serca były czyste, zwrócone ku Chrystusowi, szukające zawsze Boga, który jest miłością.


Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Gdy klęczę przed Tobą lub Czarna Madonno.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: […] Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. (Mt 5, 1-2.8).

 

Prowadzący: Niejednokrotnie wydaje się nam, że czystość serca to kwestia unikania grzechów nieczystych, grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu. Ojciec Święty naucza, że czystość serca to najpierw postawa szukania Pana Boga, który jest miłością. Czy moje serce jest czyste, szukające Oblicza Bożego? Czym moje serce jest zajęte, co jest największą miłością mego serca?

 

Lektor: Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II (Sandomierz, 12 czerwca 1999 – nagranie): „«Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą». Słowa te wprowadzają nas w głębię ewangelicznej prawdy o człowieku. Znajdują Jezusa ci, którzy Go szukają, tak jak szukali Maryja i Józef. To wydarzenie rzuca światło na tę wielką sprawę w życiu każdego człowieka, jaką jest szukanie Boga. Tak, człowiek rzeczywiście szuka Boga; szuka Go swoim umysłem, swoim sercem i całą swoją istotą. Mówi św. Augustyn: «niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu». Ten niepokój, to niepokój twórczy. Człowiek szuka Boga, ponieważ w Nim, tylko w Nim może znaleźć swoje spełnienie – spełnienie swoich dążeń do prawdy, dobra i piękna. «Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już wcześniej nie znalazł» – tak mówi o Bogu i człowieku Blaise Pascal. Znaczy to, że Bóg sam uczestniczy w tym szukaniu, że chce, aby człowiek Go szukał i stwarza w człowieku potrzebne warunki, ażeby mógł Go znajdować. […] Otóż jednym z tych warunków jest właśnie czystość serca”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny albo zaśpiewać pieśń: Ty wskazałeś drogę do miłości lub Oczyść me oczy.

 

Lektor: (nagranie - cd): „Czystość serca jest przede wszystkim darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Kościoła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia to serce «blaskiem Prawdy». Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus, zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie sensu spraw i wydarzeń, a jego serce szuka nasycenia tam, gdzie go znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary. Czystość serca bowiem przysposabia nas do widzenia Boga twarzą w twarz w wymiarach wiecznej szczęśliwości. Dzieje się tak dlatego, że już w życiu doczesnym ludzie czystego serca potrafią dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest Boże, co jest od Boga. Potrafią niejako odsłaniać Boski wymiar, Boską wartość, Boskie piękno wszystkiego, co stworzone. Błogosławieństwo z Kazania na Górze wskazuje nam niejako na całe bogactwo i całe piękno stworzenia i wzywa nas, abyśmy umieli odkrywać we wszystkim to, co od Boga pochodzi, i to, co do Boga prowadzi. W konsekwencji człowiek cielesny i zmysłowy musi ustępować, musi robić miejsce w nas samych dla człowieka duchowego, uduchowionego. Jest to proces głęboki. Łączy się z wewnętrznym wysiłkiem. Wysiłek ten jednak, wsparty łaską Bożą, przynosi wspaniałe owoce”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny albo zaśpiewać pieśń: Nie lękajcie się.

 

Lektor: (nagranie - cd): „W ten sposób czystość serca jest każdemu człowiekowi zadana. Musi on stale podejmować trud opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym od wewnątrz – siłom, które chcą go od Boga oderwać. I tak w sercu ludzkim rozgrywa się nieustanna walka o prawdę i szczęście. Ażeby zwyciężyć w tej walce człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi. Może zwyciężyć tylko umocniony Jego mocą, mocą Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. «Stwórz, o Panie, we mnie serce czyste» – tak woła psalmista, który świadomy jest ludzkiej słabości i wie, że aby być sprawiedliwym wobec Boga, nie wystarczy sam ludzki wysiłek”.

 

Prowadzący: Aby mieć serce czyste, „nie wystarczy sam ludzki wysiłek”. Potrzeba Bożej łaski. Rozważając tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa w świątyni prośmy Matkę Bożą o łaskę czystego serca dla wszystkich uczniów Chrystusa. Prośmy, dla wszystkich Jej dzieci, by w „nieustannej walce o prawdę i szczęście” umieli zwracać się ku Chrystusowi.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Szukam, o Panie, Twojego Oblicza.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Ludzie czystego serca „oglądają Boga”. Ci natomiast, których serca nie są czyste, noszą w sobie i sieją wokół siebie brud, zamęt, niepokój, niezgodę, a ostatecznie – krzywdę, cierpienie, łzy. Wszyscy jesteśmy dopiero w drodze do doskonałej czystości serca. Musimy prosić o przebaczenie za zło, które rodzi się w naszych sercach. Dziś chcemy szczególnie prosić Boga o przebaczenie i szukać dróg pojednania tam, gdzie krzywda zrodziła się z grzechów przeciwko cnocie czystości.

 

Lektor: (Sandomierz, 12 czerwca 1999 - cd): „Drodzy bracia i siostry, to orędzie o czystości serca dziś staje się bardzo aktualne, jak zawsze. Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. […] Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. «Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe» (Rz 12, 2) – napomina nas św. Paweł. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego! Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie: «Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim! […] Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość! Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości! Chrońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa».

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny.

 

Lektor: (nagranie - cd): „Zwracam się również do naszych polskich rodzin – do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania”.

 

Prowadzący: Wzywajmy wszyscy Ducha Świętego, by uleczył ludzkie więzi rozdarte przez grzech i stworzył w nas serce czyste.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Pan Bóg nas szuka, a my tak często nie szukamy Boga, nie tęsknimy do oglądania Oblicza Bożego. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

- Pan Bóg stworzył nas „mężczyzną i niewiastą” i pragnie, by związek małżeński był obrazem Jego miłości do człowieka. W tylu ludziach nieuporządkowane i wypaczone związki niszczą Boży zmysł. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

- Pan Bóg pragnie, by człowiek rodził się i kształtował w rodzinie. Tyle dzieci dziś płacze z braku prawdziwego domu. Tylu dorosłych dźwiga brzemię braku dojrzałej rodzicielskiej miłości. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

- Pan Bóg nas miłuje czystą, bezinteresowną miłością, a my tak często brudzimy i niszczymy naszą miłość egoizmem, myśleniem tylko o własnych korzyściach, brakiem ofiarności. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Ty wyzwoliłeś nas, Panie – Abba, Ojcze lub Maryjo, śliczna Pani.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Totus Tuus.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka