43styczeń 2009

 


MACIERZYŃSTWO

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

„Otoczmy troską życie”. Nowe życie poczyna się w łonie matki, to matka jako pierwsza otacza troską życie, ale też sama wymaga szczególnej ochrony. Na początku Nowego Roku, wraz z Ojcem Świętym, za przyczyną Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki, prośmy o Boże błogosławieństwo dla każdej matki

 


Głos Papieża:
(nagranie - słowa Apelu Jasnogórskiego, Częstochowa 1979): „O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Modlę się o to z wami w tej chwili, słowami Apelu Jasnogórskiego”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Ojciec Święty Jan Paweł II napisał w Liście do kobiet: „Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia”. Wpatrzeni w betlejemski żłóbek, wpatrzeni w Maryję pochyloną nad Dzieciątkiem, wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego, który przypomina o godności macierzyń-stwa.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają kolędę, np. Wśród nocnej ciszy – 1 zwrotka.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Anioł rzekł do pasterzy: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. […] Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2, 10-12. 15-16).

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Wśród nocnej ciszy – 2 zwrotka.

 

Prowadzący: Narodziny Jezusa były wielkim wydarzeniem. Pan Bóg przez aniołów oznajmił tę wieść pasterzom – może trochę tak, jak my opowiadamy o narodzinach dziecka sąsiadom i przyjaciołom? Podczas pielgrzymki w 1983 r. Ksiądz Prymas podzielił się z Ojcem Świętym taką nowiną o narodzinach pewnego dziecka, a on opowiedział o tym rzeszom pielgrzymów. Stało się to też dla niego natychmiast okazją, by oddać hołd kobiecie – matce. Dziś macierzyństwo nie zawsze cieszy się takim szacunkiem. Czy zawsze patrzymy na cud zrodzenia nowego człowieka i na godność matki tak jak Ojciec Święty?

 

Lektor: Ze słowa do wiernych na Wzgórzu Lecha: (Gniezno, 3.06.1979 – nagranie): „Ksiądz Prymas powiedział mi: «Wczoraj dostałem depeszę z Paryża: ‘Urodziłam córeczkę’. Kobiety polskie, Ojcze Święty, zawsze są wierne Kościołowi, nawet wtedy, gdy rodzą». Pragnę Księdzu Prymasowi podziękować za jego słowo. Pragnę to słowo osadzić w słowie samego Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział kiedyś: «Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat». Moi drodzy rodacy! Ja pragnę temu człowiekowi nowo narodzonemu z matki-Polki w Paryżu położyć krzyżyk na czole i pragnę równocześnie tu, na tym miejscu, oddać hołd polskiej matce, oddać hołd polskiej kobiecie w wymiarach tysiąclecia!”

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Gdy śliczna Panna Syna kołysała.

 

Lektor: (nagranie - cd): „Pragnę w imię tej naszej wspólnej Matki – Ojczyzny, jeszcze raz oddać hołd każdej polskiej matce, mojej własnej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Oddać hołd kobiecości, oddać hołd dziewictwu! Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu! Uczyńmy wszystko, ażeby w najwyższym poszanowaniu była kobieta na ziemi polskiej, ażeby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo na ziemi polskiej”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Jezus malusieńki.

 

Lektor: Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Nieszporów Maryjnych (Góra Świętej Anny, 21.06.1983 – nagranie): „Stajemy tutaj, na Górze Świętej Anny, wobec tej «pełni czasu», jaką głosi święty Paweł w Liście do Galatów. Czytamy tam: «Gdy… nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty». Na Górze Świętej Anny ta centralna prawda dziejów zbawienia uwydatnia się w sposób szczególny: «Niewiasta», która zrodziła Syna Bożego, znajduje się, wraz z tym Synem, w objęciach swojej własnej matki: świętej Anny – tak jak widać na tej figurze… Wyraża się to w postaci świętej Anny Samotrzeciej, która tu w centralnym sanktuarium Śląska i Opolszczyzny, o sto lat zaledwie młodszym od Jasnej Góry, od pięciu stuleci doznaje szczególnej czci – i otoczona jest miłością pokoleń. Ta miłość i cześć kieruje się w stronę tajemnicy Wcielenia. Wiemy dobrze z Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza, że Syn Boży, stając się za sprawą Ducha Świętego człowiekiem w łonie Dziewicy z Nazaretu, ma równocześnie swoją ludzką genealogię. Genealogie ewangelistów wymieniają przede wszystkim męskich przodków Jezusa Chrystusa. W postaci świętej Anny Samotrzeciej uwydatnione jest przede wszystkim macierzyństwo: Matka – i matka Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką. Ona sama zaś nauczyła się być matką od swojej matki”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Dzisiaj w Betlejem - dwie zwrotki.

 

Prowadzący: Rozważając tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, módlmy się za wszystkie rodziny, a szczególnie za matki przeżywające trudności, nie szanowane, samotne, a także te, które same nie potrafią dobrze przeżywać daru macierzyństwa.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają kolędę, np. Oj maluśki, maluśki lub Nad doliną zieloną.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Pojednanie jest potrzebne tam, gdzie jest podział, rozdarcie, nienawiść. Ojcem podziałów jest zły duch: ojciec kłamstwa, ale też ojciec zamieszania, półprawdy. Pojednanie w rodzinie musi się dokonywać w pełnej prawdzie o jej powołaniu. Czy szukając pojednania i rozwiązania problemów swojej rodziny czynię to w całej prawdzie Ewangelii? Czy należymy do tych, którzy „urzeczywistniają w pełni w swoim życiu całość chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie”?

 

Lektor: Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. dla rodzin (Szczecin, 11.06.1987 – nagranie): „Kościół na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje należytego zrozumienia. Nie tylko głosi z miłością, ale i ze stanowczością objawioną naukę dotyczącą małżeństwa i rodziny, nie tylko przypomina jej obowiązki i prawa, ale również obowiązki innych, zwłaszcza obowiązki społeczeństwa i państwa wobec rodziny, stara się także ciągle rozwijać potrzebne struktury duszpasterstwa, których celem jest niesienie moralnej pomocy rodzinie chrześcijańskiej. I może tej obecności i wrażliwości zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie – wynaturzeniem; że nie zwykło się tutaj, jak to czasem bywa w świecie współczesnym, konstruować teorii dla usprawiedliwienia zła i nazywania zła dobrem. Co więcej, rośnie wciąż liczba osób, które w różnych dziedzinach pragną nieść pomoc rodzinie w realizacji jej powołania. I rosną też ciągle szeregi młodych małżeństw i rodzin, które niezwykle żywotnie urzeczywistniają w pełni w swoim życiu całość chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie”.

 

Wszyscy: Śpiewają kolędę, np. Pójdźmy wszyscy do stajenki.

 

Prowadzący: Prośmy Ducha Świętego o dar pojednania we wszystkich rodzinach na całym świecie. Niech czas Bożego Narodzenia stanie się dla nich czasem pokoju.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”. Módlmy się za wszystkie rodziny przeżywające kryzys, zagrożone rozpadem więzi rodzinnych. Duchu Święty, pomóż wrócić do siebie małżonkom, którzy utracili wzajemną miłość.

- „Józefie, weź do siebie swą małżonkę, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. Módlmy się za rodziny, które toczą wewnętrzną wojnę, gdyż małżonkowie nie znają dobrze swych intencji, posądzają się wzajemnie i oskarżają. Duchu Święty, przywróć wzajemne zaufanie pomiędzy ludźmi dobrej woli.

- „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. Módlmy się za wszystkie rodziny, by szukały Bożej Woli, by słuchały Bożych wskazówek, jak budować szczęście rodzinne.

- „Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”. Módlmy się za wszystkie rodziny, które cierpią z powodu wojen i prześladowań, które są godziwych warunków życia. Duchu Święty, wspomóż rodziny bezdomne.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają kolędę Bóg się rodzi.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew kolędy: Cicha noc.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka