40październik 2008

 


NOWA EWANGELIZACJA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkłady dźwiękowe

 

 

Zmartwychwstały Chrystus polecił uczniom, by szli na cały świat i nauczali wszystkie narody. Dlatego obowiązek ewangelizacji spoczywa na każdym uczniu Chrystusa. Pierwszym sposobem ewangelizacji jest „wypełnienie Ewangelią własnego życia”, tak jak to uczyniła Maryja, najdoskonalsza uczennica Chrystusa.

 


Głos Papieża:
(nagranie - z homilii podczas Mszy św. w Częstochowie, 6.06.1979): „Zgromadziliście się tutaj jako uczniowie Chrystusa Pana. Każdy z was stał się Jego uczniem przez chrzest święty […]. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Termin „nowa ewangelizacja” jest dobrze znany, ale bywa też źle rozumiany, niejasny. Tymczasem chodzi o coś bardzo żywego i praktycznego: naród, który dawno temu przyjął Ewangelię, jeszcze nie żyje nią w pełni – a trzeba, by nią żył. Ojciec Święty Jan Paweł II wołał do Polaków w 1979 r.: „Zbudowaliście kościoły. Wypełnijcie życie swoje Ewangelią!”. Niech Matka Najświętsza, Gwiazda nowej ewangelizacji, wyprasza nam łaskę życia według Ewangelii i niesienia jej innym.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Usłysz Bożej Matki głos lub Weź w swą opiekę.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

 

Prowadzący: Słowa Pana Jezusa są zawsze aktualne i skierowane także do nas. Ojciec Święty Jan Paweł II przypomina, że Kościół wypełniając swą misję otwiera się na wszystkich ludzi. Czy ja uczestniczę w tej misji Kościoła? W jaki sposób podejmuję odpowiedzialność za ewangelizację świata?

 

Lektor: Z przemówienia do katechetów (Włocławek, 6 czerwca 1991 – nagranie): „Usłyszeliśmy przed chwilą słowa ostatniego polecenia, mandatu skierowanego przez Chrystusa do apostołów po wszystkie czasy: «Uczcie wszystkie narody zachowywać wszystko to, co wam przykazałem». Kościół, wypełniając swoją misję, otwiera się na wszystkich ludzi każdego języka i narodu, na dzieci, młodzież i dorosłych. […] «Uczcie (...) zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny.

 

Lektor: Z listu apostolskiego Novo millennio ineunte (NMI 40. 58): „Wielokrotnie w minionych latach przypominałem wezwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz, pragnąc przede wszystkim wskazać, że musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego prze-powiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii». […] Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale wi-nien Go głosić. […] Przemierzając drogi świata na początku nowego stulecia, musimy przyspieszyć kroku”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można zaśpiewać pieśń: Wiele jest serc lub Duchu Święty, przyjdź.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała Chylińskiego (Warszawa, 9 czerwca 1991 – nagranie): „Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on Boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga-Człowieka odkupiony, że jest stale nawiedzany przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. I my, my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić! Dlatego też wciąż mówimy o potrzebie nowej ewangelizacji. Po Soborze Watykańskim II zrodziła się ta świadomość i ta potrzeba nowej ewangelizacji starego przecież kontynentu, starych przecież społeczeństw, chrześcijańskich społeczeństw. Jednak nowa ewangelizacja”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Michała Kozala (Warszawa, 14 czerwca 1987 – nagranie): „«Kościół cały jest misyjny». Cały i wszędzie! Wy wszyscy, którzy nie podejmujecie posługi na terenach misyjnych – nie zapominajcie, że nasza własna, polska Ojczyzna wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Po setkach lat – i tysiącleciach – wciąż na nowo! Cała Europa stała się kontynentem nowego wielkiego wyzwania dla Ewangelii. I Polska też. Czyż zresztą może być inaczej, gdy Bóg jest Tym, Kim jest? Gdy jest Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Gdy jest Bogiem, Który jest i Który był, i Który przychodzi. Stale przychodzi. Wciąż na nowo przychodzi. Gdy jest Ojcem, który Syna swojego dał, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdy jest Duchem Prawdy, Parakletem, Darem z wysokości i Tchnieniem uświęcającym całego człowieka. Czy może być inaczej, gdy ten Trójjedyny Bóg jest Miłością? A Miłość jest nieprzemijająca i nieustępliwa. Tobie cześć, chwała, nasz wieczny Panie, po wszystkie czasy... Czasy człowieka na ziemi zostały raz na zawsze ogarnięte miłością Tego, który do końca umiłował. Wszechświat i człowiek w świecie stale zmierza do końca. Miłość jedna – nie zna końca. Zna tylko pełnię. Ta pełnia jest w Bogu”.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny.

 

Prowadzący: Przejmująca jest głębia, z jaką przemawia Ojciec Święty, mówiąc o nowej ewangelizacji. Mówi to ktoś, kto naprawdę zbliżył się do Boga i z potrzeby serca czyni wszystko, co może, by i inni znali Go i pokochali. Jakże nam daleko do takiej żarliwości. Rozważając tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, otwórzmy serca na Jego słowa: „Idźcie... uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Prośmy Matkę Bożą, by pomogła nam usłyszeć także Jego zapewnienie, że jest z nami – „aż do skończenia świata”. Prośmy Ją, byśmy wypełniali swe życie codzienne Ewangelią i nieśli ją innym tak, jak Pan Jezus tego od nas oczekuje. Odmówiwszy dziesiątkę różańca, pomodlimy się wraz z Ojcem Świętym – słowami jego aktu zawierzenia młodzieży Matce Bożej.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca. Następnie śpiewają pieśń, np. Zdrowaś Maryja lub Nie lękajcie się albo Posyłam was na pracę bez nagrody.

 

Lektor: Akt zawierzenia młodzieży Matce Bożej (Częstochowa, 15 sierpnia 1991 – nagranie): „«O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj». Naucz nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i naszych ziemskich ojczyzn. Matko Mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia. Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Cała współczesna rzeczywistość czeka na swoją pełną ewangelizację. Pragniemy żyć – każdy na swój sposób, będąc misjonarzami tego dzieła – wspólnie z Chrystusem uświęcać i przemieniać ten świat. Do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj. Jemu nas oddawaj... Amen”.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Ojciec Święty poucza nas, że nowa ewangelizacja łączy się z misją Kościoła ubogich, co zobowiązuje go do upominania się o poszanowanie praw człowieka. Wsłuchani w słowa Ojca Świętego zastanówmy się, w jaki sposób – choćby przez modlitwę – będę się angażować w misję Kościoła na świecie? Ale także: czy szanuję prawa drugiego człowieka, tego, z którym jestem na co dzień?

 

Lektor: Z przemówienia do Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 19 czerwca 1983 – nagranie): „«Człowiek bowiem jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła», jak się wyraziłem w encyklice Redemptor hominis. «Kościół ubogich» oznacza różne na globie ziemskim zaangażowania na rzecz człowieka, jego duchowych i materialnych potrzeb, jego podstawowych i niezbywalnych praw. Te zaangażowania odpowiadają różnym sytuacjom. W różnych bowiem sytuacjach – o różne potrzeby i różne prawa człowieka chodzi przede wszystkim. W konkretnym wypadku zaangażowanie Kościoła musi odpowiadać naszej polskiej sytuacji. Zaangażowanie to należy do programu ewangelizacji, jak na ten temat wypowiedział się Paweł VI w wyniku Synodu Biskupów z 1974 roku poprzez adhortację Evangelii nuntiandi. Oto jego słowa: «Ewangelizacja nie byłaby pełna, gdyby się nie brało pod uwagę wzajemnego odniesienia, jakie ciągle zachodzi między Ewangelią a konkretnym, osobistym i społecznym życiem człowieka»”.

 

Prowadzący: W gorącej modlitwie prośmy Ducha Świętego o dar otwarcia wszystkich ludzkich serc na Ewangelię. Prośmy też, by nasze pragnienie ewangelizacji świata nie było pustosłowiem, ale zaczynało się od konkretnego świadectwa naszego życia, od pojednania i wzajemnej miłości w naszych rodzinach.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi – całej ziemi. Niech ludy umęczone przemocą i wojną zaznają błogosławieństwa pokoju i sprawiedliwości.

- Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi – naszej polskiej ziemi. Niech prawda Ewangelii przeniknie życie polskiego społeczeństwa.

- Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi – odnów nasze rodziny i wspólnoty. Niech światło Ewangelii wskaże nam drogi pojednania i przebaczenia, niech nas nauczy wzajemnej miłości.

- Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi – odnów nasze serca. Niech życie każdego z nas – moje życie – wypełni się Ewangelią.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Niechaj z nami będzie Pan.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Totus Tuus.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka