34kwiecień 2008

 


„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zip podkłady dźwiękowe

 

 

Trzecia rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca wypada w tym roku w tygodniu po Niedzieli Miłosierdzia. W 2002 r. Ojciec Święty poświęcił sanktuarium w Łagiewnikach i powierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Wygłoszone wówczas słowa możemy przyjąć jak słowa duchowego testamentu, jako jedne z jego „ostatnich słów” wypowiedzianych na polskiej ziemi. Poznawajmy wraz z Ojcem Świętym wielkość i piękno Miłosierdzia, uczmy się je przyjmować i świadczyć wobec naszych bliźnich.

 


Głos Papieża:
(nagranie z homilii podczas Mszy św. w Częstochowie, 6.06.1979): „Zgromadziliście się tutaj jako uczniowie Chrystusa Pana. Każdy z was stał się Jego uczniem przez chrzest święty […]. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Uczeń Chrystusa jest świadkiem Miłosierdzia; jest tym, który pełni czyny miłosierdzia. Jednak jako prawdziwy świadek – a nie tylko „działacz charytatywny” – chrześcijanin najpierw sam przyjmuje dar Miłosierdzia do własnego serca. Jan Paweł II napisał w Testamencie: „Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności”. Pełne chrześcijańskiego miłosierdzia czyny Ojca Świętego poprzedzone były postawą wdzięczności i prośbą o przebaczenie, którego oczekiwał od ludzi, ale nade wszystko od Pana Boga. Prośmy wraz z nim, przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłosierdzia, o serca otwarte na przyjęcie Bożego Miłosierdzia i gotowe świadczyć miłosierdzie wszystkim potrzebującym pomocy.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność nasza.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2, 4-6).

 

Prowadzący: : Słowami Listu do Efezjan Ojciec Święty rozpoczął encyklikę o Bożym Miłosierdziu. Uczył, że największym darem Miłosierdzia jest Chrystusowa Pascha. Wsłuchani w jego słowa, zastanawiamy się, czy my sami, jako uczniowie Chrystusa, dobrze rozumiemy, czym jest chrześcijańskie miłosierdzie? Czy potrafimy dostrzec jego korzenie w Chrystusowej śmierci i zmartwychwstaniu? Czy umiemy być za to wdzięczni?

 

Lektor: Z encykliki o Bożym Miłosierdziu (DM 1.7): „«BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM BÓG»” jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie - Jego Synu. […] Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które jest zdolne usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie. Chrystus cierpiący przemawia w sposób szczególny do człowieka, i to nie tylko do ludzi wierzących. […] Boski wymiar tajemnicy paschalnej sięga jednak jeszcze głębiej. Krzyż pozostawiony na Kalwarii, krzyż, na którym Chrystus toczy ostatni swój dialog z Ojcem, wyłania się z samej głębi tej miłości, jaką człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został obdarzony w odwiecznym Bożym zamierzeniu. […] Ten bowiem, kto miłuje, pragnie obdarzać sobą.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Można włączyć podkład muzyczny albo zaśpiewać pieśń: Misericordias Domini.

 

Prowadzący: W Łagiewnikach Jan Paweł II zawierzył Bożemu Miłosierdziu cały świat. Uczynił to odwołując się właśnie do tajemnicy paschalnej Chrystusa:

 

Lektor: Z homilii Ojca Świętego w Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia (Kraków-Łagiewniki 17.08.2002 - nagranie): „«O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, / Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, / Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, / Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego». Umiłowani Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tu, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest «Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy». Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny”.

 

Prowadzący: Pełni wdzięczności wobec Boga, który dał nam swego jedynego Syna, rozważajmy Boże Miłosierdzie objawione w Zmartwychwstaniu Jezusa. Prośmy Matkę Bożą, by każdy człowiek, nawet najbardziej zagubiony i oddalony od Boga, w promieniach Bożego Miłosierdzia odnalazł nowe życie.

 

Wszyscy: Odmawiają dziesiątek różańca, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Następnie śpiewają pieśń, np. Nasze plany i nadzieje.

 

 

Jan Paweł II - Apostoł pojednania

 

Prowadzący: Uczeń Chrystusa, dostąpiwszy miłosierdzia, pragnie, by doświadczyli go także wszyscy inni ludzie. Pragnąc pojednania i pokoju w swoich rodzinach i środowiskach pracy, w Ojczyźnie i na całym świecie, chrześcijanin nie poprzestaje na gestach zewnętrznych, ale najpierw odwołuje się do bogactwa Miłosierdzia Bożego, do którego prowadzi go Duch Święty.

 

Lektor: (nagranie - cd): „«Nadchodzi [...] godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec». Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej, jak w Duchu i prawdzie. To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy, wprowadza nas na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując świat «o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie», równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. […] «Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; [...] dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego». Dla nas i świata całego... Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.

 

Prowadzący: Trwając w paschalnej radości ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, otwarci na moc Ducha Świętego, wołajmy wspólnie o dar miłosierdzia dla nas i całego świata.

 

Wszyscy: Trwają przez chwilę w ciszy. Następnie śpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Święty, Ojcze ubogich, otwórz bogactwa Bożego Miłosierdzia we wszystkich miejscach na ziemi, gdzie wydaje się królować przemoc i zło.

- Duchu Święty, Dawco darów mnogich, daj łaskę nawrócenia każdemu człowiekowi, który zamknął się na Boże Miłosierdzie.

- Duchu Święty, Pocieszycielu, umocnij wszystkich, którzy cierpią z powodu braku miłosierdzia w sercach innych ludzi.

- Duchu Święty, Ogniu Miłości, rozpal iskrę Miłosierdzia w naszych sercach. Uczyń nas prawdziwie uczniami Chrystusa, świadkami Bożego Miłosierdzia, którzy z wdzięcznością przyjmują dar Bożego Miłosierdzia i świadczą o nim czynami miłości i dobroci, przebaczenia i pokoju.

 

Prowadzący: Dziś, w ten szczególny wieczór, pragniemy też powrócić myślą i sercem do wielkiego wydarzenia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Łącząc się z Ojcem Świętym, ufni w jego obecność i wstawiennictwo, powierzmy się jeszcze raz Bożemu Miłosierdziu.

 

Lektor: (Kraków-Łagiewniki 17.08.2002 – nagranie - cd): „Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście» (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę ,,Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Jezu, ufam Tobie.

 

Prowadzący: Odmawia modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Totus Tuus.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka