131maj 2016

 


BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY UWIERZYLI

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

Tekst Papieża: Z homilii w czasie Liturgii Słowa (Zamość, 12.06.1999 - nagranie): „Zwracamy nasz wzrok ku Bogarodzicy i wołamy do Niej słowami Elżbiety: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1,45). Błogosławiona jesteś Maryjo, Matko Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy losy tej polskiej ziemi i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują […]. Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy czas, który się przed nami otwiera”

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Już za kilka tygodni będziemy tutaj, w Krakowie, przeżywać Światowe Dni Młodzieży. Przygotowujemy się do nich rozważając wraz z Papieżem Polakiem treść Bożych błogosławieństw. To nie tylko „Osiem błogosławieństw”, o których mówił Chrystus w „Kazaniu na górze”. Człowiek jest błogosławiony, czyli szczęśliwy, gdy jest zjednoczony z Chrystusem, gdy, jak mówił św. Augustyn, jego serce spoczywa w Bogu. Dróg do takiego zjednoczenia jest wiele. Można powiedzieć, że każdy ma swoją własną drogę prowadzącą poprzez zanurzenie jego powołania w wierze, nadziei i miłości. Przewodniczką na tych drogach jest Maryja, „błogosławiona, która uwierzyła”. Prośmy Ją, by uczyła nas takiej wiary, która da nam, wraz z Nią wyśpiewać Magnificat.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, lub dziesiątkę różańca, tajemnicę Nawiedzenia i śpiewają pieśń, np. Maryja, śliczna Pani.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»” (Łk 1,41-45).

 

Prowadzący: Wsłuchajmy się w słowa św. Jana Pawła II, który w Encyklice Redemptoris Mater napisał, że „uwierzyć — to znaczy „powierzyć siebie” samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi”. Taką była wiara Maryi. Dlatego „pełna łaski” jest z nami i przoduje nam w pielgrzymce wiary.

 

Lektor:  Z homilii przed poświęceniem Sanktuarium w Licheniu (Licheń, 7.06.1999 - nagranie): „Wzrok nasz kierujemy ku Tej, "która uwierzyła". Maryja uwierzyła, że stanie się to, co Jej było powiedziane od Pana. Jako Dziewica zawierzyła Bogu, że pocznie i porodzi Syna Bożego. Akt wiary Maryi przypomina wiarę Abrahama, który u zarania Starego Przymierza uwierzył w Boga. Oto wielkość i doskonałość wiary Maryi, przed którą Elżbieta wypowiada słowa podziwu. Nazywając Maryję "błogosławioną między niewiastami" wskazuje, iż zyskała Ona błogosławieństwo dzięki wierze: "Błogosławiona, któraś uwierzyła". Pełen zachwytu okrzyk Elżbiety jest dla nas wezwaniem, abyśmy umieli docenić to wszystko, co obecność Maryi wnosi w życie każdego wierzącego”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z Encykliki Redemptoris Mater (14): Słowa Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” odnoszą się nie tylko do tego szczegółowego momentu, jakim było zwiastowanie. Jeśli chodzi o wiarę Maryi oczekującej Chrystusa, zwiastowanie jest z pewnością momentem przełomowym, ale zarazem jest także punktem wyjścia, od którego zaczyna się cała Jej droga wiary. Na tej zaś drodze w sposób niezwykły, zaiste heroiczny — owszem, z coraz większym heroizmem wiary — będzie się urzeczywistniać owo „posłuszeństwo”, które wyznała wobec słowa Bożego objawienia”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń np. Matko, która nas znasz.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Warszawa, 8.06.1987 - nagranie): „Bogarodzica jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. W sposób szczególny i wyjątkowy uczestniczy w tym „budowaniu” Kościoła od samych podstaw przez Eucharystię. Ona — Matka Słowa Wcielonego — jest osobiście obecna w tych decydujących momentach, w których te „podstawy” zostają założone w dziejach zbawienia świata. Jest obecna naprzód u stóp krzyża. Znajduje się tam jako świadek — jako szczególnie przygotowany przez Ducha Świętego, szczególnie wrażliwy świadek tej miłości, którą Chrystus, Jej Syn, „do końca nas umiłował”. I z kolei — jako ten szczególnie wrażliwy świadek owej odkupieńczej, zbawczej miłości — znajduje się Maryja w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. […] Od tego też dnia, […] Maryja jest obecna w tajemnicy Kościoła poprzez swe szczególne macierzyństwo. Stale też „przoduje” w pielgrzymce wiary całemu Bożemu Ludowi jako Matka Odkupiciela”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Powierz się Matce.

 

Lektor: Z Encykliki Redemptoris Mater (19): „Słowa Elżbiety wypowiedziane po zwiastowaniu, u stóp Krzyża, osiągają swą definitywną wymowę. Przejmująca staje się moc, jaką słowa te w sobie zawierają. Od stóp Krzyża, jakby z samego wnętrza tajemnicy Odkupienia, rozprzestrzenia się zasięg i perspektywa tego błogosławieństwa wiary. […] W wyrażeniu „Błogosławiona, któraś uwierzyła”, możemy upatrywać jakby klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi: tej, którą anioł przy zwiastowaniu pozdrowił jako „łaski pełną”. Jeśli jako „łaski pełna” była Ona odwiecznie obecna w tajemnicy Chrystusa, to przez wiarę stawała się w niej obecna w wymiarach całego swego ziemskiego itinerarium: „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Równocześnie zaś tę tajemnicę Chrystusa w sposób dyskretny — ale bezpośredni i skuteczny — uobecniała ludziom. I nadal nie przestaje jej uobecniać. Przez tajemnicę Chrystusa także Ona jest obecna wśród ludzi”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Matko Pocieszenia.

 

Lektor: Z homilii w czasie Liturgii Słowa (Poznań 3.06.1997 - nagranie): „Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. W Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia (por. J 14,6). […] Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. […] Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. Nie lękajcie się Chrystusa! Zaufajcie Mu do końca! On jedyny «ma słowa życia wiecznego» (por. J 6,68). Chrystus nie zawodzi!”

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy.

 

Lektor: Z Homilii w czasie Mszy św. (Częstochowa, 15.08.1991 - nagranie): Bądźcie błogosławieni! Bądźcie błogosławieni wraz z Maryją, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. Bądźcie błogosławieni. Niech znak Niewiasty obleczonej w słońce idzie z wami, niech idzie z każdą i każdym po wszystkich drogach życia. Niech was prowadzi ku spełnieniu w Bogu waszego przybrania za synów w Chrystusie. Zaprawdę, zaprawdę. Wielkie rzeczy Pan wam uczynił! Wielkie rzeczy Pan nam uczynił!

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Magnificat.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo Maryi i św. Jana Pawła II prośmy o łaskę wiary, o to byśmy uwierzyli, czyli „powierzyli siebie” prawdzie słów miłosiernego Ojca w niebie.

 

Litania do św. Jana Pawła II lub Litania Loretańska do NMP.

 

Prowadzący: Niech Duch Święty, „Ogień, który Chrystus rzucił na ziemię” rozpali nasze serca i odnowi wiarę - odnowi oblicze ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy: (por: homilia przed poświęceniem Sanktuarium w Licheniu, 7.06.1999)

-     Przyjdź Duchu Święty! Obdarz nas wiarą żywą, która z ziarnka gorczycznego staje się drzewem życia Bożego.

-      Przyjdź Duchu Święty! Obdarz nas wiarą, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia świętymi sakramentami i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej.

-     Przyjdź Duchu Święty! Obdarz nas wiarą mocną, która nie lęka się żadnych trudności ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1,37).

-     Przyjdź Duchu Święty! Obdarz nas wiarą dojrzałą, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa. 

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Usłysz Bożej Matki głos.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Hymn Światowych Dni Młodzieży.

 

Krystyna Karkowska