130kwiecień 2016

 


BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ MIŁOSIERDZIE

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

Tekst Papieża: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków, 17.08.2002 - nagranie): „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dz, 951). Drodzy Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!”

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Trwa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W tym szczególnym roku pierwsza sobota kwietnia jest równocześnie wigilią Niedzieli Miłosierdzia. Tak, jak w pamiętnym 2005 roku, gdy odchodził do domu Ojca Papież Polak, św. Jan Paweł II. Jego przejście do nieba w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, było dopełnieniem tego, co głęboko już zapadło w nasze serca: Ten papież stał się niejako wykonawcą woli Chrystusa zapisanej w Dzienniczku św. Faustyny - na nowo ukazał światu wspaniałość miłosiernej miłości Ojca, którą Jezus objawił poprzez zapiski tej świętej zakonnicy. A przesłanie to zawiera się w słowach: Błogosławieni, którzy czynią miłosierdzie.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę i śpiewają pieśń, np. Niechaj z nami będzie Pan.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,27.35-36).

 

Prowadzący: Wsłuchajmy się w „dwugłos” - w słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w czasie Jego ostatniej wizyty w Polsce i w słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny, które zapisała ona w swoim Dzienniczku. Ten „dwugłos” jest wielkim wołaniem o nawrócenie, o miłosierdzie naszych serc i rąk.

 

Lektor: Z Dzienniczka św. Faustyny: „Napisz to dla dusz, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą zasługę ma miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu” (1317).

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków, 18.08.2002 - nagranie): „«Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia» (Ef 2, 4-5). Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze Krzyża. Nikt bowiem «nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Bożego! Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, iż Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Jezu, ufam Tobie

 

Lektor: Z Dzienniczka św. Faustyny: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. […] Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemuˮ.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków 18.08.2002 - nagranie): „«Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich» (n. 14). Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień! […] «Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka — wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu». […] «Abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest 'największa', która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu»”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Jezu, ufam Tobie

 

Lektor: Z Dzienniczka św. Faustyny: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. […] Jak boleśnie rani mnie niedowierzanie mojej dobroci. Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności” (1075-1076).

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków, 18.08.2002 - nagranie): „Przez świadectwo skromnej zakonnicy z Łagiewnik Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, ażeby wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga. Trzeba, ażeby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji — cywilizacji miłości”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Jezu, ufam Tobie

 

Lektor: Z Dzienniczka św. Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, ale nie wierzy, ze jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej. […] Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem” (300).

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków, 17.08.2002 - nagranie): „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. […] Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. O piękności niestworzona

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i św. Faustyny wołajmy do naszego Ojca w niebie o miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Litania do św. Jana Pawła II lub Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Prowadzący: Niech Duch Święty, Boży Ogień miłosiernej miłości Ojca, odnowi nasze serca, odnowi oblicze ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy (na podstawie: Dz. 163):

-     Przyjdź Duchu Święty spraw, aby nasze oczy  i uszy były miłosierne, abyśmy nie podejrzewali, nie osądzali i nie byli obojętni na wołanie bliźnich, którzy nas potrzebują.

-     Przyjdź Duchu Święty spraw, aby nasz język był miłosierny, abyśmy nigdy nie mówili źle o bliźnich, ale dla każdego mieli słowa pociechy i przebaczenia.

-     Przyjdź Duchu Święty spraw, aby nasze ręce i nogi były miłosierne, abyśmy umieli tylko dobrze czynić bliźnim i śpieszyli im z pomocą.

-     Przyjdź Duchu Święty spraw, aby nasze serca były miłosierne, abyśmy czuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich i szczerze obcowali nawet z tymi, którzy nadużywają naszej dobroci.

 

Wszyscy: Odmawiają „Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. O Krwi i Wodo.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Hymn Światowych Dni Młodzieży.

 

Krystyna Karkowska