127styczeń 2016

 


BŁOGOSŁAWIENI - WSPÓŁPRACOWNICY STWÓRCY

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

Tekst Papieża: Z homilii podczas Mszy św. (Łowicz, 14.06.1999 - nagranie): „Drodzy rodzice. Bóg obdarzył was szczególnym powołaniem. By zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu i Kościoła.”

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Przeżywamy święty Rok Miłosierdzia i kierujemy wzrok ku Światowym Dniom Młodzieży, które za kilka miesięcy rozpoczną się w Krakowie. Przygotowując się do tego wielkiego wydarzenia, wpatrzeni w betlejemski żłóbek, w miłość Maryi i Józefa, którą otaczali maleńkiego Jezusa, rozważamy dzisiaj tajemnicę miłosiernej miłości Boga ogarniającej ludzką rodzinę. Bóg Stwórca w swoim wielkim miłosierdziu, powołał mężczyznę i kobietę, aby złączeni świętym węzłem małżeńskim, stali się Jego współpracownikami. Aby obdarzeni Bożą miłością, tak jak Maryja i Józef, przyjmowali z ufnością dar nowego życia i troszczyli się o pełnię jego rozwoju. Prośmy Maryję, by uczyła nas tej miłości, która stanowi fundament troski o dar życia, o dziecko i jego wychowanie.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę lub dziesiątkę różańca: Narodzenie Pana Jezusa i śpiewają pieśń, np. Matko Boża z Betlejemu.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Listu św. Pawła do Kolosan: „Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha (Kol 3,16-21)”.

 

Prowadzący: Św. Jan Paweł II wielokrotnie, w homiliach, w dokumentach, a także w przepięknym Liście do Rodzin uczył o znaczeniu i roli rodziny, o tym, co znaczy być ojcem i matką. Wsłuchajmy się w jego słowa.

 

Lektor: Z Listu do Rodzin:„Czyż Chrystus nie ustanowił Eucharystii na sposób rodzinny, podczas Ostatniej Wieczerzy? Tak jak wy spotykacie się przy posiłkach i jesteście sobie bliscy, tak i Chrystus jest Wam bliski. Jest Emmanuelem, Bogiem z nami, kiedy się zbliżacie do Stołu eucharystycznego. […] Jego Ostatnia Wieczerza i wypowiedziane wtedy słowa mają w sobie całą moc i całą mądrość Ofiary Krzyża. […] Nie ma innej mocy, przez którą moglibyście również i Wy, drodzy rodzice, wychowywać Wasze dzieci albo w odpowiednim momencie zacząć wychowywać samych siebie. Ta wychowawcza moc Eucharystii potwierdziła się poprzez pokolenia i stulecia”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają kolędę, np. O gwiazdo betlejemska

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kielce, 3.06.1991 - nagranie): „Tak więc Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę […]. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako "komunię". Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci. Mówią: "Czcij ojca i matkę". Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: "Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć". Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają kolędę, np. Jezus malusieńki.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Łowicz, 14.06.1999 - nagranie): „Rodzina jest powołana również do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzyć sam innych […]. Dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. […]. Rodzina nie może pozostać sama w tym odpowiedzialnym obowiązku wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Kościoła i państwa. Chodzi tu nie o wyręczanie rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijne zjednoczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają kolędę, np. W żłobie leży.

 

Lektor: Z przemówienia do włókniarek (Łódź, 13.06.1987 - nagranie): „Bóg jest Dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, podlega ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też dziecko żyjące w łonie swej matki — żyje równocześnie w Bogu. U Boga znajduje matka łaskę miłości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia rozwijającego się. Są to prawdy odwieczne i podstawowe […]. Stają się one zadaniem i obowiązkiem, który nakłada na rodziców chrześcijańskich sakrament chrztu świętego. Kobieta-matka na równi z mężczyzną-ojcem, prosząc o chrzest dla dziecka, świadomie bierze na siebie trud wychowania dziecka w wierze. Z całą miłością i odpowiedzialnością za nowego człowieka troskliwie czuwa, aby zło nie odmieniło jego umysłu i serca. Stara się o to, by dziecko mogło osiągnąć wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy. Nade wszystko zaś przykładem osobistego życia prowadzi swoje dziecko ku pełni człowieczeństwa”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają kolędę, np. Gdy śliczna Panna.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Kielce, 3.06.1991 - nagranie): „Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka […] chodzi o to, […] aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też […] ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Maleńka miłość.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (Częstochowa, 6.06.1979 - nagranie): „Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi[…] Poprzez pracę dorosły mężczyzna powinien zdobyć środki potrzebne do utrzymania swojej rodziny. Macierzyństwo zaś w polityce i ekonomii pracy winno być traktowane jako wielki cel i wielkie zadanie samo dla siebie. Łączy się bowiem z nim inna, wielka praca, w której nikt matki rodzącej, karmiącej, wychowującej nie zastąpi. Nic też nie zastąpi serca matki w domu, serca, które zawsze tam jest, zawsze tam czeka. Prawdziwe poszanowanie pracy niesie z sobą należną cześć dla macierzyństwa, a nigdy inaczej. Od tego też zależy zdrowie moralne całego społeczeństwa”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają kolędę, np. Pójdźmy wszyscy do stajenki.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wołajmy do Boga o święte rodziny, w których dar życia i wychowanie dzieci w miłości i dla miłości będą najważniejsze.

 

Litania do św. Jana Pawła II lub Litania do Najświętszej Rodziny.

 

Prowadzący: Wołajmy, aby Duch Święty, który jednoczy małżonków we wzajemnej miłości, przez rodziny nieustannie odnawiał oblicze ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Święty, Boże, przyjdź! Spraw, aby rodziny czerpały z sakramentu chrztu i z Eucharystii siłę i moc do kształtowania w sobie prawidłowych postaw rodzicielskich, do wychowywania dzieci i samych siebie.

- Duchu Święty, Boże, przyjdź! Spraw, aby każda rodzina mogła otrzymać ze strony Kościoła i państwa należny jej szacunek i wsparcie.

- Duchu Święty, Boże, przyjdź! Spraw, aby słowa Czcij ojca i matkę zobowiązywały zarówno dzieci, jak i rodziców. Aby rodzice najwyżej cenili sobie imię ojca i matki i potrafili być ich godnymi tego imienia.

- Duchu Święty, Boże, przyjdź! Spraw, aby każdy ojciec potrafił utrzymać rodzinę z pracy swoich rąk, a praca matki znajdowała należne jej poszanowanie.

 

Wszyscy: Odmawiają „Ojcze nasz” i śpiewają kolędę, np. Jakaś światłość nad Betlejem.

 

„Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem. Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Amen” (Z modlitwy św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny)

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Cicha noc lub Matko, która nas znasz.

 

Krystyna Karkowska