123wrzesień 2015

 


BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

Tekst Papieża: Z rozważania przed Modlitwą Anioł Pański (Pelplin, 6.06.1999 - nagranie): „Matka Syna Bożego, związała całkowicie swoje życie z wiernością słowu Bożemu. Ona nieustannie wsłuchiwała się w głos Boży, medytowała nad słowami i wydarzeniami, przyjmując to Objawienie całym swoim istnieniem w «posłuszeństwie wiary». […] Nieustannie wpatrujemy się w Jej wzór, prosząc, aby Ona — Przewodniczka wiary — uczyła nas słuchać i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas kieruje. Błogosławieni bowiem są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Zegar na Kościele Mariackim odmierza już dni i godziny do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. Wielkimi krokami zbliża się ostatnia część Synodu o rodzinie i otwarcie Roku Miłosierdzia. Przygotowując się do tych wielkich wydarzeń rozważamy, wraz ze św. Janem Pawłem II, kolejne błogosławieństwo wypowiedziane przez Chrystusa. On, kończąc swoje wielkie Kazanie na Górze opowiedział nam przypowieść o błogosławionych, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. To oni budują dom swojego życia na mocnym, trwałym fundamencie.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają pieśń, np. Bliskie jest Królestwo Boże.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki» (Łk 6,47-49).

 

Prowadzący: „Trzeba, abyśmy wciąż odnawiali w sobie świadomość, czym jest słowo Boże, jakie jest jego znaczenie w życiu chrześcijanina, w życiu Kościoła i całej ludzkości, jaka jest jego mocˮ, mówił św. Jan Paweł II w Pelplinie i w wielu innych miejscach. Wsłuchajmy się w jego słowa.

 

Lektor:  Z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. (Pelplin, 6.06.1999 - nagranie): „Dom zbudowany na skale. Budowla życia. Jak ją wznosić, aby nie runęła pod naporem żywiołów tego świata? Jak budować ten dom, aby z "przybytku doczesnego zamieszkania" stał się "mieszkaniem od Boga, domem nie ręką ludzką uczynionym, lecz wiecznie trwałym w niebie?" - jak pisze św. Paweł do Koryntian (por. 2Kor 5,1). Dziś słyszymy odpowiedź na te zasadnicze pytania wiary: u podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa Chrystusa. A mówiąc "słowo Chrystusa", mamy na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści i obietnice Ewangelii, ale również Jego czyny, znaki i cuda. Nade wszystko zaś Jego śmierć i zmartwychwstanie, śmierć, krzyż, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Więcej jeszcze: mamy na myśli samego Syna Bożego, odwieczne Słowo Ojca, w tajemnicy wcieleniaˮ.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Dotknij Panie moich oczu.

 

Lektor: Słowo do zakonników i zakonnic (Kielce, 3.06.1991 - nagranie): „Drodzy bracia i siostry, tak wielkich celów nie osiąga się przez same tylko postanowienia. Musi was cechować trwałe otwarcie się na dary Boże. "Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem" (Kol 3,16) - przypomina Apostoł. I nie wolno nam słowa Bożego zatrzymywać tylko dla siebie, trzeba się nim dzielić z naszymi braćmi i siostrami: "Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie" (por. tamże)ˮ.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z Orędzia z okazji VII Światowego Dnia Młodzieży: „Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu. Chodzi tu o najprostszą - a zarazem najbardziej skuteczną - formę ewangelizacji, jaką macie do dyspozycji. Polega ona na ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią. Dzisiaj świat potrzebuje przede wszystkim wiarogodnych świadków […]. Musicie odważnie mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscu waszych studiów, pracy i odpoczynku. Winniście mieć ten sam zapał, który napełniał apostołów wyznających: "nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz. 4,20). Moi drodzy, wy też nie możecie milczeć. Są takie miejsca i sytuacje, w których tylko wy możecie zasiać ziarno słowa Bożego. Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadkąˮ.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Niechaj z nami będzie Pan.

 

Lektor: Z Encykliki Redemptoris Mater: „Czyż Maryja nie jest pierwszą pośród tych, "którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je"? Czyż nie do Niej odnosi się nade wszystko owo błogosławieństwo, jakie, wypowiedział Jezus? Niewątpliwie Maryja jest godna błogosławieństwa dlatego, że stała się dla swego Syna Matką wedle ciała („Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”) — ale również i nade wszystko dla tego, że już przy zwiastowaniu przyjęła słowo Boże, że słowu temu uwierzyła, że była Bogu posłuszna, ponieważ słowo to "zachowywała" i 'rozważała w sercu' (por. Łk 1, 38.45; 2, 19.51) i całym swoim życiem wypełniałaˮ (20).

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z Listu apostolskiego Mulieris dignitatem: „Jezus potwierdza znaczenie macierzyństwa co do ciała, równocześnie jednak wskazuje na jeszcze głębsze jego znaczenie, które łączy się z porządkiem ducha […]. Takie jest nade wszystko macierzyństwo Bogarodzicy. Również macierzyństwo każdej kobiety, pojęte w świetle Ewangelii, nie jest tylko "z ciała i krwi": wyraża się w nim głębokie "wsłuchanie w słowo Boga żywego" i gotowość "zachowania" tego słowa, które jest "słowem życia wiecznego" (por. J 6,68)ˮ (24).

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność nasza.

 

Lektor: Z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. (Pelplin, 6.06.1999 - nagranie): „"Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je". Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nadchodzą, to równocześnie nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę - budowlę, którą podejmą następne pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. (Pelplin, 6.06.1999 - nagranie): „Budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus - Chrystus żyjący w swoim Kościele, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat […]. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniamiˮ.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Jesteś Panie winnym krzewem.


 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wołajmy do Boga o głęboką wiarę słowu Bożemu i wielką ufność w Jego moc w naszym życiu.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Wołajmy do Ducha Świętego, aby mocą Bożego słowa odnawiał oblicze ziemi, odnawiał nasze serca, czynił je błogosławionymi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

-     Duchu Święty, Duchu Mądrości przyjdź i spraw, abyśmy przyjęli słowo Boże, uwierzyli Mu, byli Mu posłuszni, zachowywali Je, rozważali w sercu i całym swoim życiem wypełniali.

-     Duchu Święty, Duchu Rozumu przyjdź i spraw, abyśmy potrafili budować dom naszego życia osobistego i społecznego na skale, którą jest Chrystus żyjący w swoim Kościele.

-     Duchu Święty, Duchu Męstwa przyjdź i spraw, abyśmy odważnie mówili o Chrystusie tym, którzy Go jeszcze nie znają.

- Duchu Święty, Duchu Rady przyjdź i spraw, aby każde macierzyństwo było głębokim wsłuchaniem się w słowo Boże i wyrażało gotowość zachowywania Go.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Pan jest mocą swojego ludu.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Abba Ojcze lub Barka.

 

Krystyna Karkowska