122sierpień 2015

 


SPRAWIEDLIWOŚĆ SŁUŻY MIŁOŚCI

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na podstawie pieśni Serce wielkie nam daj.

 

Uwaga: Nie wszystkie zamieszczone poniżej teksty Papieża zostały przez niego wypowiedziane. Teksty te trzeba odczytać.

 

 

 

Tekst Papieża: (Gdańsk 12.06.1989 - nagranie): „Bóg mówi do człowieka — winnicy swoich odwiecznych i ostatecznych przeznaczeń: dlaczego chcesz Mnie ograniczyć miarami swojej tylko sprawiedliwości? Ład sprawiedliwości jest podstawowy, ale nie ostateczny. W królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona. Jest „przewyższona” miłością. Jest to miłość przygarniająca człowieka, podnosząca go, choćby nawet był marnotrawnym synem. Nie ma pełnej sprawiedliwości bez miłości”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Już za rok będziemy tutaj, w Krakowie, przeżywać Światowe Dni Młodzieży, zainspirowane przez św. Jana Pawła II. Przygotowujemy się do nich rozważając wraz z Papieżem Polakiem treść błogosławieństw danych nam przez Chrystusa na progu Jego publicznej działalności. Dzisiaj znowu wracamy Jego do słów: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą pocieszeni". Ojciec Święty wiele razy wracał do tych słów tłumacząc, że sprawiedliwość jest tylko wówczas prawdziwa, Boża, jeśli służy miłości, jest przez miłość dopełniona. Prośmy Maryję, by uczyła nas przewyższać sprawiedliwość miłością.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają pieśń, np. Bóg jest miłością.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: [Był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę. […] Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. […] Rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama (Łk 19,2-6.8-9).

 

Prowadzący: Św. Jan Paweł II wielokrotnie, w homiliach i orędziach wracał do tematu sprawiedliwości ukazując jej wartość, piękno i moc przemiany serc, gdy otworzy się ona na miłość. Wsłuchajmy się w jego słowa.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Ełk, 8.06.1999 - nagranie): "Na przykładzie Zacheusza widzimy, jak Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego sumienia. W Jego świetle poszerzają się horyzonty ludzkiej egzystencji, zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby. Rodzi się poczucie więzi z drugim człowiekiem, świadomość społecznego wymiaru człowieka i w konsekwencji poczucie sprawiedliwości. «Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda», poucza święty Paweł (Ef 5, 9). Zwrot ku drugiemu człowiekowi, ku bliźnim, stanowi jeden z głównych owoców szczerego nawrócenia. Człowiek wychodzi ze swojego egoistycznego «bycia dla siebie» i zwraca się ku innym, czuje potrzebę «bycia dla innych», bycia dla współbraci".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii podczas nabożeństwa maryjnego (Katowice, 20.06.1983): Ta miłość społeczna nie jest też niczym innym, jak stale przypominaną przez papieża Pawła VI „cywilizacją miłości”, w stronę której trzeba sterować w całym rozwoju życia społeczeństw i życia międzynarodowego. […] Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Jeżeli prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości — to jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczać pełnię sprawiedliwości. Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z orędzia na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2004): "Czasami sprawiedliwość i miłość jawią się jako siły przeciwstawne. W istocie stanowią nic innego jak dwa oblicza tej samej rzeczywistości, dwa wymiary ludzkiej egzystencji, które powinny nawzajem się uzupełniać. Potwierdza to doświadczenie historyczne. Pokazuje ono, że sprawiedliwość często nie potrafi wyzwolić się z uraz, z nienawiści, a nawet z okrucieństwa. Sama sprawiedliwość nie wystarczy. Może nawet dojść do swego zaprzeczenia, jeżeli nie otworzy się na tę głębszą moc, jaką jest miłość".

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Serce wielkie nam daj

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Częstochowa, 5.06.1979 - nagranie) Sprawiedliwości i miłości potrzebuje naród, jeśli ma być wewnętrznie zjednoczony, jeśli ma stanowić spoistą jedność. […] Jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie z sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich. Z dziejów Ojczyzny naszej wiemy, jak zadanie to jest trudne — a jednak nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny: umiłowanie jej kultury i historii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej Ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów, umiłowanie wreszcie rodaków — ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię „Ojczyzna”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z Orędzia z okazji XI Światowego Dnia Młodzieży: W ten sposób przeciwstawimy się temu, co dzisiaj wydaje się być "klęską cywilizacji", aby potwierdzić z mocą "cywilizację miłości", która - jako jedyna - może otworzyć ludziom naszych czasów horyzonty prawdziwego pokoju i trwałej sprawiedliwości w duchu praworządności i solidarności. […] Konfrontując Waszą codzienną egzystencję z Ewangelią jedynego Mistrza, który ma "słowa życia wiecznego", będziecie mogli stać się prawdziwymi budowniczymi sprawiedliwości w myśl przykazania, które czyni z miłości nową "granicę" chrześcijańskiego świadectwa. Jest to prawo przekształcania świata (por. Gaudium et spes, 38).

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Cały świat jest pełen Twej miłości.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Warszawa, 8.06.1991 - nagranie): "Pozwólcie, że na zakończenie odczytam jeszcze chwytające za serce słowa św. Pawła do Filipian: […] "Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2,1-4)".

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Ty wskazałeś drogę do miłości.

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wołajmy do Boga o taką sprawiedliwość w naszych rodzinach, narodzie i w świecie, którą jest "przewyższona miłością".

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Wzywajmy teraz Ducha Świętego, który jako Rzeka wody żywej zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Przyjdź Duchu Święty i spraw, abyśmy umieli miłością przekraczać granicę sprawiedliwości.

- Przyjdź Duchu Święty i spraw, aby życiem narodów i społeczeństw kierowała "cywilizacja miłości", która buduje i prowadzi do pojednania.

- Przyjdź Duchu Święty i zjednocz nas wokół sprawiedliwego pokonywania różnic, które niesie z sobą uprzywilejowanie jednych i upośledzenie drugich.

- Przyjdź Duchu Święty i naucz nas sprawiedliwości, która ochrania i umacnia godność człowieka i troszczy się o dobro wspólne.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Wzywam cię, przyjdź umocnij mnie.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Abba Ojcze lub Barka.

 

Krystyna Karkowska