121lipiec 2015

 


BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na podstawie pieśni Serce wielkie nam daj.

 

 

 

Tekst Papieża: (nagranie – Toruń 7.06.1999): „"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9). Tak mówi do nas Chrystus w Kazaniu na Górze. Z głębi swego Serca miłującego wypowiada pragnienie naszego szczęścia. […] Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia, wskazuje i tę, która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych. Takich Chrystus nazywa szczęśliwymi.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Letnie miesiące to dla wielu czas urlopów, wyjazdów, pielgrzymek. Czas poznawania nowych ludzi, odnawiania starych i nawiązywania nowych relacji. To równocześnie czas przygotowywania się do przyjęcia w przyszłym roku Kościoła młodych. Czynimy to rozważając z Janem Pawłem II ewangeliczne błogosławieństwa. Dzisiaj zatrzymamy się na błogosławieństwie tych, którzy wprowadzają pokój. Prośmy Maryję, by uczyła nas w każdym czasie i w każdej sytuacji być tymi, którzy czynią pokój  i dzielą się nim z innymi.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają pieśń, np. Pokój wam.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 13-16).

 

Prowadzący: Być światłem świata  i solą ziemi to  stawać się - jak uczy św. Jan Paweł II - zaczynem pokoju w świecie, w społeczeństwie, w środowisku, w którym żyjemy i pracujemy, to wchodzić na wielkie drogi historii i wszędzie stawać się świadkiem Chrystusowego błogosławieństwa: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9) (por. Częstochowa, 14.08.1991).

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Toruń, 7 czerwca 1999): "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój". Godność tego imienia - "błogosławiony" - […] jest jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Drodzy bracia i siostry, bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. Pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Boga. […] Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają, np. O Jezu, cichy i pokorny.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (tamże): "On jest naszym pokojem" (por. Ef 2,14) - woła św. Paweł. Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu człowieka i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na krzyżu. Na Golgocie zostało przebite włócznią Serce Chrystusa na znak Jego zupełnego daru z siebie, miłości ofiarnej, zbawczej, którą "do końca nas umiłował" (por. J 13,1), budując fundament pod przyjaźń Boga z ludźmi".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Kochajmy Pana.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (tamże – nagranie): "Oto dlaczego pokój Chrystusa jest inny niż ten, jaki wyobraża sobie świat. Zwracając się do apostołów w wieczerniku przed swoją męką i śmiercią, Chrystus powiedział wyraźnie: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję" (J 14,27). Podczas gdy ludzie rozumieli pokój przede wszystkim na płaszczyźnie doczesnej i zewnętrznej, Chrystus mówi, że wypływa on z porządku nadprzyrodzonego, że jest wynikiem zjednoczenia z Bogiem w miłości".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Cóż Ci Jezu damy.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (tamże): „Kościół nieustannie żyje Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom i narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi pokoju i pojednania. Wprowadza pokój, burząc mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi. Czyni to przede wszystkim przez sakrament pokuty i pojednania, niosąc łaskę Bożego miłosierdzia i przebaczenia, dociera do samych korzeni ludzkich niepokojów, leczy zranione grzechem sumienia, tak że człowiek doznaje wewnętrznego ukojenia i staje się nosicielem pokoju. Kościół dzieli się też tym pokojem, którego sam na co dzień doświadcza w Eucharystii. Eucharystia jest szczytem naszego pokoju. W niej dokonuje się ofiara pojednania z Bogiem i braćmi, rozbrzmiewa słowo Boże zwiastujące pokój, płynie nieustanna modlitwa: "Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem" (por. J 14,27)".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Weź w swą opiekę.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św.(tamże): "Dzielmy się tym Bożym pokojem z innymi. […] Zwracam się z tym apelem do wszystkich bez wyjątku, a zwłaszcza do was, drodzy kapłani. […] Przez swoją posługę starajcie się przybliżać każdego do Chrystusa - Dawcy pokoju. Kieruję te słowa również do was, drodzy rodzice, którzy jesteście pierwszymi wychowawcami waszych dzieci. Bądźcie dla nich obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego. Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia […]. Wychowujcie młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy. Następnie śpiewają pieśń, np. Ty wskazałeś drogę do miłości.

 

Lektor: Z homilii na Górze Błogosławieństw (Korazim, 24.03.2000): «Błogosławieni jesteście — mówi Jezus — wy wszyscy ubodzy w duchu, cisi i miłosierni, którzy się smucicie, którzy pragniecie sprawiedliwości, którzy jesteście czystego serca, wprowadzacie pokój i cierpicie prześladowania! Błogosławieni jesteście!» […] «Błogosławieni jesteście wy, którzy zdajecie się przegrywać, bo w rzeczywistości zwyciężacie: Królestwo niebieskie należy do was!» Te słowa, wypowiedziane przez Tego, który jest «cichy i pokornego serca» (por. Mt 11, 29), są wyzwaniem, domagają się głębokiej i trwałej metanoi ducha, wielkiej przemiany serca".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy. Następnie śpiewają pieśń, np. Bliskie jest królestwo Boże.

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Powierzmy Panu Bogu, przez wstawiennictwo świętego Papieża, nasze pragnienia bycia solą i światłem - dzielenia się z innymi Bożym pokojem.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Wzywajmy teraz Ducha Świętego, który jako Rzeka wody żywej zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

-      Duchu Święty, Boże, Duchu mądrości, spraw, abyśmy zrozumieli że prawdziwy pokój jest wynikiem zjednoczenia z Bogiem w miłości i na wszystkich drogach życia byli autentycznymi świadkami Bożych błogosławieństw.

-      Duchu Święty, Boże, Duchu rady, daj zrozumieć zagubionemu światu, że prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym.

-      Duchu Święty, Boże, Duchu męstwa, spraw aby rodziny były obrazem Bożej miłości i przebaczenia, by uczestniczyły w budowaniu pokoju - dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego.

-      Duchu Święty, Boże, Duchu umiejętności, spraw aby wychowawcy wpajali młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Wychowywali młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Wzywam cię, przyjdź umocnij mnie.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Abba Ojcze lub Barka.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka