119maj 2015

 


WYCHOWAWCZYNI SUMIEŃ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na podstawie pieśni Po górach, dolinach.

 

 

 

Tekst Papieża: (nagranie – Jasna Góra 12.06.1987): „Maryjo, Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem już poczętym w łonie matki! Czuwaj! Czuwaj nad każdym sumieniem. I ucz nas czuwać! Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ziemi ojczystej. Niech nie poddają się słabości! Niech nie ulegają łatwiźnie!”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Przeżywając uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zwracamy oczy ku Maryi i słuchamy Jej polecenia, by czynić to, co nakazuje sam Jezus. Na takiej - maryjnej - drodze formowało sumienie wielu świętych, wśród nich Jana Pawła II. W uznaniu swej ludzkiej słabości szukali wsparcia u Bożej Matki, a Ona pomagała im widzieć, czuć, myśleć i czynić tak, jak Jej Syn. Módlmy się, by wszyscy Polacy byli ludźmi sumienia, biorącymi w sposób odważny i prawy swą cząstkę odpowiedzialności za naszą Ojczyznę. Módlmy się też o to, by uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku mogli zaczerpnąć również z tego bogactwa naszej polskiej religijności.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają pieśń, np. Królowo ziem polskich.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Jana: „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 12, 2-5)

 

Prowadzący: Ojciec Święty Jan Paweł II często nazywał Jasną Górę „Polską Kaną”. Dziś będziemy słuchać słów płynących właśnie z tego sanktuarium, do którego przychodzimy z radością, ale też z ciężarem naszej codzienności. Staramy się rozeznać wolę Bożą i nabrać siły, by w konkretnych sprawach naszego życia stosować polecenie posłuszeństwa Synowi Maryi - Synowi Boga.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Częstochowa, 6 czerwca 1979 – nagranie): „Ewangelia dzisiejsza mówi o uczcie. Jesteśmy świadomi tego, że nasz Boski Mistrz, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej. Zastawia bowiem przed nami - jak to pięknie i obrazowo wyrazili Ojcowie Kościoła - dwa stoły: stół słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, ażeby zbliżać się do obu tych stołów - i czerpać z nich. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy stole słowa Bożego i przy stole Eucharystii. (…) Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej. W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie, na którego progu jeszcze stoicie, ma sens, ma bogaty sens, że jest ono zawsze w każdym z was i wszędzie świadomą i wolną odpowiedzią na wezwanie Boże. W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie jest powołaniem. Każde. Że jest określonym powołaniem”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz Bożej Matki głos - 1 zwrotka.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 – nagranie): „W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". (…) Jasna Góra staje się szczególnym miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę. Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego początki wiążą się z wydarzeniem Kany Galilejskiej. Cokolwiek wam powie, to czyńcie. A co nam mówi Chrystus? (…) Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym - i przychodzi nam dawać przybrane synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga: "Ojcze". Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa pieśń). Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz Bożej Matki głos - 2 zwrotka.

 

Lektor: Z przemówienia podczas Apelu Jasnogórskiego (Częstochowa, 12 czerwca 1987 – nagranie): „Pielgrzymowanie przez tę polską ziemię nie jest łatwe. Mogłoby się zdawać wręcz niemożliwe - bez wiary. Prowadź nas Twoją wiarą, Maryjo z Nazaretu, Maryjo z Betlejem, Maryjo na Golgocie, Maryjo z Jasnej Góry. Prowadź nas Twoją heroiczną wiarą! Niech nie ustajemy w drodze! Tak jak nie ustają w drodze jasnogórscy pielgrzymi, mimo że czasem są bardzo zmęczeni i nogi mają obolałe. Prowadź wszystkich, którzy tu przychodzą, a także tych, co nie przychodzą. Tych, którzy nie mają wiary. Tych, którzy także i innych starają się przekonać do niewiary, do ateizmu.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz Bożej Matki głos - 3 zwrotka.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą Matką i Wychowawczynią! Nie zrażaj się naszymi słabościami. Bądź dla nas wymagająca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu dziękuję Ci za wszystkich, którzy walczą o życie nie narodzonych. I którzy walczą o życie i zdrowie całego narodu, każdego człowieka zagrożonego nałogiem. Prowadź nas, Ty, która jesteś pierwszą wśród wszystkich wierzących – prowadź Lud Boży na tej polskiej ziemi w pielgrzymce wiary i nadziei. Tak! Nadziei! Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!". Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. Maryjo, Królowo Polski, w godzinie Jasnogórskiego Apelu, na szlaku Kongresu Eucharystycznego w Ojczyźnie, proszę Cię dla wszystkich moich rodaków o taką "zwycięską nadzieję". Może w tej chwili, w tym dziejowym momencie, nadzieja jest najbardziej zagrożona. A równocześnie najbardziej nieodzowna. Nadzieja, która jest mocą człowieka, która go czyni mocnym również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw. Pani Jasnogórska, spraw, aby człowiek na polskiej ziemi zwyciężał mocą tej nadziei, która rodzi się z Chrystusa, z Eucharystii. Przecież On "do końca nas umiłował"!”

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy. Następnie śpiewają pieśń, np. Matko Boża z Betlejemu.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: W Litanii do św. Jana Pawła II prośmy o jego orędownictwo we wszystkich sprawach naszej Ojczyzny.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Módlmy się także z całą żarliwością do Ducha Świętego. Niech Jego moc poruszy, odnowi i oświeci wszystkich mieszkańców polskiej ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

-     Duchu Pokoju, prosimy o łaskę pokoju dla Polski, dla Ukrainy, dla wszystkich ludów i krajów i cierpiących z powodu przemocy.

-     Duchu Jedności, prosimy o łaskę zjednoczenia chrześcijan, o dar jednego serca i jednego ducha dla wszystkich wierzących w Chrystusa.

-     Duchu Mądrości i Umiejętności, prosimy o łaskę mądrych rządów dla naszej Ojczyzny.

-     Duchu Miłości i Miłosierdzia, prosimy o łaskę wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i gotowości niesienia mu pomocy pomimo wszystkiego, co nas różni.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Matko, która nas znasz.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Totuus Tuus, Maria lub Maryjo, śliczna Pani.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka