118kwiecień 2015

 


BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na podstawie pieśni O Krwi i Wodo.

 

Nagrania przemówień papieskich nie pokrywają się w pełni z tekstem pisanym, gdyż Papież nie wszystkie fragmenty wygłaszał.
Prowadzący Wieczór niech zdecydują, czy odtworzyć nagranie, czy też odczytać tekst.

 

 

 

Tekst Papieża: (Kraków 18.08.2002): „Bracia i siostry! Dziś powtarzam to wezwanie: otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. (…) Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby "sprawa człowieka" nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Spotykamy się dziś, zanurzeni w radość i głębię Świąt Paschalnych. Z tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wytryska światło Bożego Miłosierdzia. Bóg bogaty w miłosierdzie tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy mieli życie wieczne, aby nasza radość była pełna. Święty Jan Paweł II tę tajemnicę Bożego Miłosierdzia głosił całemu światu i każdemu człowiekowi. Dziesięć lat temu odszedł do Domu Ojca - właśnie w wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia. I pozostawił nam zadanie przekazywania Ognia Miłosierdzia kolejnym osobom, środowiskom, całemu światu. Wsłuchani w jego słowa chcemy na nowo podjąć to zadanie i napełnić się mocą Ducha Świętego, by je realizować. Niech w tej modlitwie wspiera nas Matka Najświętsza, do której wołamy z ufnością:

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność nasza lub Wesel się Królowo miła.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Jana: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (…)To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. (J 15, 9.11-13)

 

Prowadzący: Święty Jan Paweł II przywołuje te słowa Ewangelii, by głosić prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie, ponieważ miarą miłości miłosiernej jest oddanie życia za braci. Ojciec Święty mówi, że nas także obowiązuje ta właśnie miara; obowiązuje i przynagla do czynu. Czyny podpowiada wyobraźnia miłosierdzia, a zadanie ich pełnienia jest wpisane w codzienne życie. Czynem miłosierdzia jest także modlitwa, w której ogarniamy wszystkich potrzebujących pomocy, potrzebujących Bożego Miłosierdzia. Dlatego pod koniec tego wieczoru chcemy z całego serca powierzyć cały świat Bożemu Miłosierdziu, łącząc się z modlitwą Jana Pawła II.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Kraków-Błonia, 18 sierpnia 2002 – nagranie): „"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Drodzy bracia i siostry! Te słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy przed chwilą, wpisują się w szczególny sposób w temat dzisiejszego liturgicznego spotkania na krakowskich Błoniach: "Bóg bogaty w miłosierdzie". To hasło jest niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. "Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia" (Ef 2, 4-5). Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem "nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga! Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np.Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „"Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich". Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień! W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś - jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte - „wyobraźnia miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie "świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr" (por. nr 50). Niech tej "wyobraźni" nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia", aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"” (Mt 5, 7).

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np.Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Kraków - Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 – nagranie): „Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy. Następnie odmawiają wraz z Ojcem Świętym modlitwę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu:

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Jezu miłosierny! - Ty nie dogasisz nikłego płomyka.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Litania do św. Jana Pawła II to modlitwa, w której przywołujemy jego osobę, tak jakbyśmy patrzyli mu w oczy; przypominamy sobie jego życie oddane Bogu, Kościołowi, człowiekowi. Wzywamy też jego wstawiennictwa, prosząc o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata:

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Prośmy też Ducha Świętego, by Ogień Miłosierdzia ogarnął wszystkich ludzi w ich troskach, potrzebach i bólu:

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Święty, rozpal Ogień Miłosierdzia we wszystkich miejscach, w których płonie ogień przemocy i wojny, aby dobro przemogło siłę zła.

- Duchu Święty, rozpal Ogień Miłosierdzia w Chrystusowym Kościele, aby pokazywał światu prawdziwe oblicze Królestwa Bożego.

- Duchu Święty, rozpal Ogień Miłosierdzia w każdej rodzinie i wspólnocie, aby promieniowały ciepłem prawdziwego domu.

- Duchu Święty, rozpal Ogień Miłosierdzia w każdym z nas, abyśmy kochali ludzi tak, jak ich ukochał nasz Pan i Nauczyciel - ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus.

 

Wszyscy: Odmawiają „Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Duchu Święty, wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Barka lub Abba, Ojcze.


 

s. Agnieszka Koteja, albertynka