114grudzień 2014

 


UBODZY DUCHEM

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na podstawie pieśni Niebiosa rosę spuśćcie

Św. Jan Paweł II wypowiedział w czasie homilii tylko część zamieszczonych w tym Wieczorze fragmentów. Pozostałe należy odczytać.

 

 

Głos Papieża: (nagranie - Ełk 8.06.1999): „"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Już u początku swojej działalności mesjańskiej, przemawiając w synagodze w Nazarecie, Jezus powiedział: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę". Ubogich też uznał za uprzywilejowanych dziedziców Królestwa”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Błogosławieństwo ubogich jest pierwsze pośród tych, które św. Mateusz umieścił na początku Kazania na górze. Pan Jezus, jak Nowy Mojżesz, otwiera nim nowe prawo, które wypełnia się w miłości. Papież Franciszek zalecił nam rozważanie tego błogosławieństwa w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, dlatego jeszcze raz wracamy do refleksji nad nim. Na początku Adwentu jesteśmy wezwani do czuwania. Królestwo, które Pan Jezus obiecuje ubogim, nadchodzi, jest pośród nas. Trwając w adwentowym oczekiwaniu na przyjście Pana, rozważmy tajemnicę Zwiastowania, w której Syn Boży zstępuje do łona Maryi - będąc bogaty, dla nas staje się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, np. Marana tha.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. (Mt 5,3-10)

 

Prowadzący: W pierwszą sobotę grudnia tego roku staje przed nami postać św. Mikołaja, a piętnaście lat temu św. Jan Paweł II mówił o św. Królowej Jadwidze. Mikołaj i Jadwiga są wzorem ludzi bogatych w dobra materialne. Należeli do „możnych tego świata”, którzy pośród zaszczytów potrafili pozostać ubodzy duchem. Św. Jan Paweł II mówi o zobowiązaniach ludzi bogatych względem uboższych od siebie, ale nade wszystko pokazuje, że wszyscy jesteśmy „możni”, bo wszyscy jesteśmy dziedzicami Królestwa. Każdy chrześcijanin ma w sobie bogactwo, którym może i powinien dzielić się z innymi.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Tarnów, 10 czerwca 1987 – nagranie): „Ziemia ta przyjęła w siebie ewangeliczne orędzie ośmiu błogosławieństw jako światło Bożego przeznaczenia człowieka. Jako światło tego dziedzictwa, które jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. "Błogosławieni ubodzy w duchu... błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości... błogosławieni miłosierni... czystego serca... ci, którzy czynią pokój... ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni miłosierdzia dostąpią... oni Boga oglądać będą... oni będą nazwani synami Bożymi... do nich należy królestwo niebieskie". "Królewski szczep Piastowy" (Maria Konopnicka, Rota): synowie i córki tego szczepu, tu od Wisły do Karpat, trwajcie przy tym dziedzictwie! Do Was należy królestwo niebieskie!”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np.Królestwa Bożego szukajcie wpierw.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Ełk, 8 czerwca 1999 – nagranie): "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Już u początku swojej działalności mesjańskiej, przemawiając w synagodze w Nazarecie, Jezus powiedział: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę". Ubogich też uznał za uprzywilejowanych dziedziców Królestwa. Oznacza to, że tylko "ubodzy duchem" są w stanie przyjąć Królestwo Boże całym sercem. Spotkanie Zacheusza z Jezusem ukazuje, że również człowiek bogaty może stać się uczestnikiem Chrystusowego błogosławieństwa dla ubogich duchem. Ten jest ubogi duchem, kto gotów ze swego bogactwa szczodrze świadczyć potrzebującym. Widać wówczas, że nie jest przywiązany do tych bogactw. Widać, że dobrze rozumie ich zasadniczą celowość. Dobra materialne są bowiem po to, ażeby służyć drugim, zwłaszcza będącym w potrzebie. Kościół godzi się na osobiste posiadanie tych dóbr, o ile są używane dla takiego celu. Wspominamy dzisiaj św. Jadwigę Królową. Znana jest jej hojność świadczona ubogim. Chociaż była bogata, nie zapomniała o biednych. Jest dla nas wzorem i przykładem, jak trzeba realizować Chrystusową naukę o miłości bliźniego i miłosierdziu, upodabniając się do Tego, "który - jak mówi św. Paweł - będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić".

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam.

 

Lektor: (cd.): „"Błogosławieni ubodzy w duchu". Jest to wołanie Chrystusa, które dzisiaj winien usłyszeć każdy chrześcijanin, każdy człowiek wierzący. Bardzo potrzeba ludzi ubogich duchem, czyli otwartych na przyjęcie prawdy i łaski, na wielkie sprawy Boże; ludzi o wielkim sercu, którzy nie zachwycili się blaskami bogactw tego świata i nie pozwalają, aby one zawładnęły ich sercami. Oni są prawdziwie mocni, bo napełnieni bogactwem łaski Bożej. Żyją w świadomości, że są obdarowywani przez Boga nieustannie i bez końca. "Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!" - tymi słowy odpowiadają apostołowie Piotr i Jan na prośbę człowieka chromego od urodzenia. Obdarzyli go największym dobrem, jakiego mógł pragnąć. Ubodzy przekazali ubogiemu największe bogactwo: w imię Chrystusa przywrócili mu zdrowie. Wyznali przez to prawdę, która poprzez pokolenia jest udziałem wyznawców Chrystusa. Oto ludzie ubodzy w duchu, sami nie posiadając srebra ani złota, dzięki Chrystusowi mają moc większą niż ta, którą mogą dać wszystkie bogactwa świata. Zaprawdę, szczęśliwi są i błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Amen”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: „Bardzo potrzeba ludzi ubogich duchem, czyli otwartych na przyjęcie prawdy i łaski, na wielkie sprawy Boże, ludzi o wielkim sercu”. Litanią do św. Jana Pawła II prośmy Boga o ludzi ubogich duchem - dla naszej Ojczyzny, dla Kościoła cierpiącego ucisk w tylu częściach świata. Prośmy nade wszystko za młodymi, aby Światowe Dni Młodzieży pomogły im stać się ludźmi o wielkim sercu.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: To my, chrześcijanie, poznaliśmy łaskę Chrystusa Pana i dlatego czujemy się bogaci tym bogactwem, którego nie możemy zatrzymać tylko dla siebie, chcemy się nim dzielić. Możemy to czynić już teraz, poprzez wspólną modlitwę, poprzez żarliwe wołanie o Ducha Świętego, Pocieszyciela i Obrońcę ubogich. A prosząc Go o odnowę oblicza ziemi błagamy najpierw o łaskę prawdziwego ubóstwa duchem dla nas samych.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- „"Błogosławieni ubodzy w duchu". Jest to wołanie Chrystusa, które dzisiaj winien usłyszeć każdy chrześcijanin”. Duchu Święty, Boże, daj nam odwagę ubóstwa, które Pan Jezus sam umiłował, wybrał i praktykował od żłóbka aż po krzyż.

- Ludzie, „którzy nie zachwycili się blaskami bogactw tego świata i nie pozwalają, aby one zawładnęły ich sercami - oni są prawdziwie mocni”. Duchu Święty, Boże, daj wolność serca i miłość bliźniego ludziom bogatym w pieniądze i władzę, by ocalili swą duszę i dobrze wypełnili życiowe powołanie.

- „Ubodzy przekazali ubogiemu największe bogactwo”. Duchu Święty, Boże, wspomóż ludzi cierpiących niedostatek, by mogli radować się pokojem i obdarzać innych bogactwem swego serca.

- „Tylko "ubodzy duchem" są w stanie przyjąć Królestwo Boże całym sercem”. Duchu Święty, Boże, wylej swe dary na cały Kościół, by był Kościołem ubogim i miłującym ubogich.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę.

 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Totus Tuus, Maria.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka