112październik 2014

 


BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny Abba Ojcze

 

Uwaga: Zamieszczone poniżej teksty Papieża nie zostały przez niego wypowiedziane w całości. Teksty te można odczytać.

 

 

 

Głos Papieża: (nagranie - Sandomierz 12.06.1999): „Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi Ewangelia ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze. Tu, w Sandomierzu, Chrystus mówi do nas: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8). Słowa te wprowadzają nas w głębię ewangelicznej prawdy o człowieku”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl rozważań ewangelicznych błogosławieństw. W październiku, miesiącu różańca świętego, będziemy słuchać słów św. Jana Pawła II o sercu czystym, które daje szczęście oglądania Boga. To Maryja, która chowała w sercu wszystkie wydarzenia życia swego Syna, oglądała Boga nie tylko w ukochanym Dziecku, które Brala na ręce, lecz także w ciemności wiary. W Jej Niepokalanym Sercu złóżmy wszystkie sprawy Kościoła i świata, w których tak często trudno nam dopatrzeć się obecności Pana Boga.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i dziesiątek różańca - Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Śpiewają pieśń, np. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa lub Szukam o Panie, Twojego Oblicza.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. (Łk 2, 41-48)

 

Prowadzący: Ojciec Święty prowadzi nas od wydarzenia szukania i znalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni naszego serca, pytając, czy z równą intensywnością szukamy Boga? Jeśli tak, to musimy zatroszczyć się o czystość serca, czyli o nowość życia, która jest Bożym darem, ale też przedmiotem naszego wysiłku. Ten wysiłek obejmuje nie tylko życie osobiste, ale i rodziny i całego narodu. Patronuje mu Maryja, Matka Pięknej Miłości.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Sandomierz, 12 czerwca 1999 – nagranie): „Znajdują Jezusa ci, którzy Go szukają, tak jak szukali Maryja i Józef. To wydarzenie rzuca światło na tę wielką sprawę w życiu każdego człowieka, jaką jest szukanie Boga. Tak, człowiek rzeczywiście szuka Boga; szuka Go swoim umysłem, swoim sercem i całą swoją istotą. Mówi św. Augustyn: "niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu". (…) Pismo Święte jest wielkim zapisem na temat tego szukania i znajdowania Boga. Ukazuje też wiele wspaniałych postaci szukających Boga i znajdujących Go. Uczy zarazem, jak człowiek winien zbliżać się do Boga, jakie warunki winien spełnić, ażeby tego Boga spotkać, ażeby Go poznać, i z Nim się zjednoczyć. Otóż jednym z tych warunków jest właśnie czystość serca. Czym ona jest? Dotykamy w tym miejscu samej istoty człowieka, który dzięki łasce odkupienia przez Chrystusa odzyskał harmonię serca utraconą w raju przez grzech. Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem, a także z całym stworzeniem - tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. O Ty, co mieszkasz sam.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Czystość serca jest przede wszystkim darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Kościoła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia to serce "blaskiem Prawdy". (…) Ludzie czystego serca potrafią dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest Boże, co jest od Boga. Potrafią niejako odsłaniać Boski wymiar, Boską wartość, Boskie piękno wszystkiego, co stworzone. Błogosławieństwo z Kazania na Górze wskazuje nam niejako na całe bogactwo i całe piękno stworzenia i wzywa nas, abyśmy umieli odkrywać we wszystkim to, co od Boga pochodzi, i to, co do Boga prowadzi. W konsekwencji człowiek cielesny i zmysłowy musi ustępować, musi robić miejsce w nas samych dla człowieka duchowego, uduchowionego. Jest to proces głęboki. Łączy się z wewnętrznym wysiłkiem”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Niech nas ogranie, Panie, łaska Twa.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Drodzy bracia i siostry, to orędzie o czystości serca dziś staje się bardzo aktualne, jak zawsze. Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. (…) Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego! Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie: "Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim!”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Ty wskazałeś drogę do miłości.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Zwracam się również do naszych polskich rodzin - do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania. "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą"”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Ofiaruję, Panie, Ci, wszystko co mam.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę Pięknej Miłości. Niech Ona towarzyszy ludziom wszystkich czasów, ludziom naszych czasów w ich "pielgrzymce wiary" do domu Ojca. Bądź z nami w każdy czas! (…) Nawet Matka Jezusowa, której najpełniej została objawiona tajemnica Boskiego synostwa Chrystusa, długo musiała się uczyć tajemnicy krzyża: "«Synu, czemuś nam to uczynił? - przypomina nam dzisiejsza Ewangelia - Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział". Jezus mówił bowiem o swojej mesjańskiej misji. "Z bólem serca" uczy się człowiek Ukrzyżowanej Miłości zanim ją zrozumie. Lecz jeśli - jak Maryja - "chowa wiernie w swym sercu" wszystko, co mówi Chrystus; jeśli jest wierny Bożemu wezwaniu, pojmie u stóp krzyża to, co najważniejsze, że prawdziwa jest tylko miłość złączona z Bogiem, który "jest miłością". Amen”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Witaj, Najczystsza Królowo serc lub Usłysz Bożej Matki głos.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Maryja z bólem serca szukała Jezusa, z bólem serca stała pod krzyżem. Św. Jan Paweł II znajdował w Niej oparcie, gdy sam doświadczał cierpienia. Modlitwa Litanii polecajmy orędownictwu Matki Bożej i Ojca Świętego wszystkich ludzi cierpiących oraz przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Nasza ziemia, cała nasza ziemia, jest spragniona wody Ducha Świętego, potrzebuje Jego mocy, Jego życia. Wołajmy z głębi serca:

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Kościół prześladowany szuka oblicza Jezusa, by w Nim odnaleźć sens swego cierpienia. Przyjdź, Duchu Święty!

- Kościół zraniony grzechem szuka oblicza Jezusa, by Jego spojrzenie skruszyło twarde serca. Przyjdź, Duchu Święty!

- Kościół podzielony szuka oblicza Jezusa, by w Nim na nowo rozpoznać Zbawcę wszystkich wzywających Jego imienia. Przyjdź, Duchu Święty!

- Kościół - Matka szuka swych zagubionych dzieci, pragnie pocieszyć strapione, nieść pomoc skrzywdzonym, wyprosić miłosierdzie i nawrócenie winowajcom, nawołuje do opamiętania, pojednania i pokoju… Bez Ciebie nic nie możemy - przyjdź, Duchu Święty!

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. O Pani, ufność nasza lub Jak paciorki różańca przesuwają się chwile.

 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Totus Tuus, Maria.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka