107maj 2014

 


Z MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI UWIELBIAMY BOGA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na motywie Apelu Jasnogórskiego

 

 

 

Głos Papieża: (nagranie - Warszawa 13.06.1999) „"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy". Wraz z Maryją, Matką Jezusa, wielbimy Boga i radujemy się w Nim, "bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej" i wybrał Ją do współpracy w dziele naszego zbawienia. (…) Wraz z Maryją dziękujemy Bogu za tych świadków Jego obecności, którzy wyrośli z naszego pokolenia. Wielbimy Go, wierząc, że z niego pochodzi ta moc, która pozwala słabym ludziom wytrwać w miłości mimo ciężkich prób i doświadczeń. (…) Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Spotykamy się na Wieczorze po raz pierwszy po kanonizacji Jana Pawła II. Cieszymy się, że ta pierwsza sobota maja zbiega się z uroczystością Maryi Królowej Polski. Dlatego modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga za uroczyste włączenie Ojca Świętego do grona świętych czczonych w całym Kościele łączymy ze śpiewem uwielbienia Maryi, naszej Matki i Królowej. Powtarzamy za Janem Pawłem jego własne słowa: „Wraz z Maryją dziękujemy Bogu za tych świadków Bożej obecności, którzy wyrośli z naszego pokolenia”. A dziękując oddajemy nasze życie w Jej ręce.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i dziesiątek różańca - Ukoronowanie Maryi na Królowa nieba i ziemi. Śpiewają pieśń, np. Maryjo, śliczna Pani.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Psalmu 48: „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście naszego Boga. / Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie / radością jest całej ziemi. / Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy / w mieście Pana Zastępów, / w mieście naszego Boga; / Bóg je umacnia na wieki”. (Ps 48,2-3.9).

 

Prowadzący: Psalm wysławia miasto na górze, które jest radością całej ziemi jako miejsce szczególnej Bożej obecności, miejsce spotkania z Bogiem i oddania Mu chwały. Św. Jan Paweł II odnosi te słowa do Jasnej Góry, która jest stolicą Maryi Królowej Polski. Przybywając tam uwielbia Pana Boga i przez ręce Maryi oddaje Mu wszystkie sprawy każdego człowieka i całego narodu. Ze słów Ojca Świętego przebija radość i wielka ufność, jego zawierzenie jest totalne, nie pozostawiające marginesu zwykłych ludzkich kalkulacji i zabezpieczeń. Czyż nie jest to cecha każdego świętego: że wielbi Boga, oddaje się Bogu, kocha Boga całym sobą, bez połowiczności? Niech od żaru modlitwy Ojca Świętego zajmą się także nasze serca, niech w nas obudzą zapał, by wielbić Boga i święcie żyć.

 

Lektor: Z homilii podczas Mszy św.(Częstochowa, 19 czerwca 1983 - nagranie): „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! "Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście naszego Boga. / Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie / radością jest całej ziemi. / Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy / w mieście Pana Zastępów, / w mieście naszego Boga; / Bóg je umacnia na wieki". Tymi słowami psalmu dzisiejszej liturgii pragnę nade wszystko oddać chwałę Bogu Jedynemu. (…) Oto przybywam w pielgrzymce, żeby oddać chwałę Bogu Przedwiecznemu w tym narodowym sanktuarium mej Ojczyzny, w którym Pani Jasnogórska jako Służebnica Pańska sama oddaje Trójcy Przenajświętszej wszelką cześć i chwałę, wszelką miłość i wdzięczność, jakiej sama tu doznaje. (…) Dziękuję Bogu za to, że dane mi jest stanąć w progach jasnogórskiego sanktuarium, w owym przedziwnym "mieście naszego Boga", gdzie - używając słów poety - "dość stanąć pod progiem; odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem!" (Cyprian Kamil Norwid, Próby)”.

 

Wszyscy: Śpiewają, np. Królowo ziem polskich.

 

Lektor: Z rozważania podczas spotkania z pielgrzymami (Częstochowa 17 czerwca 1999 – nagranie): „Nie mogło zabraknąć na szlaku mej pielgrzymki do Ojczyzny jasnogórskiego sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z was, drodzy bracia i siostry. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili przodkowie przez całe stulecia. Przyzwyczailiśmy się mówić o tym wszystkim Tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Maryja jako Matka Zbawiciela jest także Matką całego Ludu Bożego i towarzyszy mu na drogach wiary i codziennego życia. Ona jest także Matką naszego narodu, który od wieków Ją czci jako swoją Królową. Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, na tym szczególnym miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ona przez swoją "wiarę, miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem" stała się dla nas żywym wzorcem świętości i miłości Kościoła.

 

Wszyscy: Śpiewają np. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi człowieka. "Miej w opiece naród cały, / Który żyje dla Twej chwały. / Niech rozwija się wspaniały, / Maryjo!"”.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. O Pani, ufność nasza.

 

Lektor: Słowa z Apelu Jasnogórskiego (Częstochowa 19 czerwca 1983 – nagranie): „O Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć Totus Tuus: Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim! Wszystko moje: a więc także - moja Ojczyzna, mój naród. O Matko! Zostałem powołany do posługi Kościołowi powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż: Totus Tuus. Pragnę być sługą wszystkich! Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest mój naród. To jest moja Ojczyzna. Matko! Wszystko moje jest Twoim! Matko! Wszystko moje jest Twoim! Cóż Ci mogę więcej powiedzieć. Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo. Zawierzam tak, jak umiem. Ty jesteś Matką. Ty zrozumiesz i przyjmiesz”.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. Matko, która nas znasz.

 

Lektor: Słowa modlitwy (Częstochowa 4 czerwca 1997): „Królowo Polski, wspominając z wdzięcznością Twą macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją Ojczyznę, dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne. Niech pragnienie dobra wspólnego przezwycięża egoizm i podziały. Niech wszyscy spełniający posługę władzy, widząc w Tobie pokorną Służebnicę Pana, uczą się służyć i rozpoznawać potrzeby rodaków, jak Ty to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, tak aby Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Aby wielbione w niej było Imię Twego Syna. Wierna Córo Ojca Przedwiecznego, Świątynio Miłości ogarniającej niebo i ziemię, Tobie zawierzam całą posługę Kościoła w świecie, który tak bardzo potrzebuje miłości. Bogarodzico, Matko Jednorodzonego Syna, który dał nam nowe przykazanie miłości jako zasadę życia, uproś nam, abyśmy stali się budowniczymi solidarnego świata, w którym wojnę zwycięży pokój, a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. Z dawna Polski Tyś Królową.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: W litanii do św. Jana Pawła II prosimy go o wsparcie naszej modlitwy orędownictwem w niebie. On, który całe ziemskie życie był tak blisko Pana Boga, teraz mieszka w Jego domu, patrzy w Jego Oblicze. A zarazem jest z nami, zna nas, rozumie, chce pomóc. Powierzajmy mu nasze prośby z wielką wiarą.

 

Litania do św. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Pielgrzymując do Polski św. Jan Paweł II kilkakrotnie bardzo uroczyście, z niesłychaną mocą wzywał Ducha Świętego, by odnowił oblicze naszej ziemi. W przemianach społecznych, przywracających „blask godności”, widział odpowiedź Boga na to wołanie. Wpatrzeni w oblicze Maryi Królowej Polski, w łączności z Ojcem Świętym prośmy dziś o ten sam, największy Dar – o Dar Ducha Świętego.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Duchu Święty, Boże, napełnij nasze serca modlitwą wdzięczności i uwielbienia Boga, niech nasze usta śpiewają pieśń Bożej chwały.

- Duchu Święty, Boże, napełnij nasze serca miłością Ojczyzny, niech nasza praca i zaangażowanie budują jej wolną, godną i pełną nadziei przyszłość.

- Duchu Święty, Boże, napełnij nasze serca mądrością, niech dobro i talenty, które nam dałeś, służą narodom i krajom, które teraz potrzebują pomocy.

- Duchu Święty, Boże, napełnij nasze serca wrażliwością na innych, niech nasze czyny niosą wsparcie najsłabszym, zapomnianym i odrzuconym.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają np. Zjednoczeni w Duchu.

 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub Jest zakątek na tej ziemi.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka