102grudzień 2013

 


MODLITWA „ANIOŁ PAŃSKI” WYZNANIEM WIARY W SYNA BOŻEGO

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docdokument w pdfnagrania w zippodkład muzyczny na motywie tradycyjnej melodii do modlitwy Anioł Pański

 

 

 

Głos Papieża: (nagranie - Wrocław 1.06.1997) „…myślą zwracamy się ku Maryi, odmawiając "Anioł Pański". Wszyscy znamy tę modlitwę. Wiemy, że przypomina nam ona scenę zwiastowania. "Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego". Chwila zwiastowania jest równocześnie momentem dziewiczego poczęcia Syna Bożego. Tak więc ta maryjna modlitwa, którą odmawiamy trzykrotnie w ciągu dnia, przypomina nam tę wielką tajemnicę Wcielenia. "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (...) i błogosławiony jest owoc Twojego łona"”.

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Wchodzimy w nowy rok liturgiczny, którego hasłem jest: „Wierzę w Syna Bożego”. W dzisiejszy wieczór chcemy spojrzeć na tę wiarę przez pryzmat Maryi. W Jej łonie i w Jej sercu Syn Boży stał się Synem Człowieczym. Podczas Adwentu patrzymy na Maryję, która nosi w sobie Wcielone Słowo, jako Wzór naszej wiary. W ciągu całego roku każdego dnia trzykrotnie dzwony wzywają na modlitwę „Anioł Pański”, która jest wyznaniem wiary w Syna Bożego i przypomina nam chwilę Jego zamieszkania pośród nas w ludzkim ciele. Ta modlitwa w ostatnim półwieczu w szczególny sposób związała się z posługą piotrową. Wsłuchując się w słowa bł. Jana Pawła II prośmy o łaskę głębokiego odczytywania jej treści, tak by nigdy nie była ona tylko „odmawianiem” modlitw, ale zawsze prawdziwą modlitwą i wyznaniem wiary w Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi. W tym duchu rozważmy też teraz pierwszą tajemnicę różańca - Zwiastowanie.

 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i dziesiątek różańca. Śpiewają pieśń, np. Zdrowaś bądź, Maryjo, niebieska lilijo.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Łukasza: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. (Łk 1, 26-33).

 

Prowadzący: Słowa bł. Jana Pawła II, których za chwilę wysłuchamy, poprowadzą nas od rozważania tajemnicy Zwiastowania jako momentu Wcielenia Słowa Bożego, do konieczności naśladowania postawy Maryi. Taki jest właśnie, według Ojca Świętego, cel modlitwy „Anioł Pański”. Papież dziękuje także za odmawianie tej modlitwy w jego intencji. Jego słowa każą się nam zastanowić, jakie są owoce naszej modlitwy, czy nasze codzienne postępowanie jest świadectwem wiary w Syna Bożego. Uświadamiają nam też nasza odpowiedzialność za Kościół, nasz obowiązek codzienne modlitwy za papieża - nie tylko papieża-Polaka.

 

Lektor: Z homilii podczas Liturgii słowa: (Częstochowa 4.06.1997 – nagranie): „Jest to jeden z tekstów najczęściej słyszanych w liturgii: fragment, w którym ewangelista Łukasz opisuje scenę zwiastowania. Archanioł Gabriel, posłany przez Boga do Nazaretu, do Maryi Dziewicy, pozdrawia Ją tymi słowami, które stały się najczęściej chyba odmawianą modlitwą - "Zdrowaś Maryjo": "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, «błogosławiona jesteś między niewiastami» (...) znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus". A kiedy Maryja pyta anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?", anioł jej odpowiada: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". Odpowiedź Maryi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!". W ten sposób Słowo Przedwieczne stało się Ciałem. Jednorodzony Syn Boży stał się Człowiekiem, przyjmując ludzką naturę w łonie Niepokalanej Dziewicy z Nazaretu.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. O Mario, czemu pobladłaś.

 

Lektor: Z rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” (Rzeszów 2.06.1991 – nagranie): „Każdego dnia, a dziś w sposób szczególny "Anioł Pański" wprowadza nas w tajemnicę Wcielenia Słowa Przedwiecznego. "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" - mówi Dziewica z Nazaretu do boskiego zwiastuna. Rozpamiętując tę maryjną odpowiedź, w której wyraziło się światło i moc Ducha Świętego, pochylamy się z najgłębszą czcią wobec tajemnicy: "Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami". Na iluż to miejscach waszej ziemi, w ilu sanktuariach maryjnych trwa ta zbawcza chwila Zwiastowania. Ile warg powtarza słowa Dziewicy-Bogarodzicy. "Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi".

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. Gdy klęczę przed Tobą - 1 zwrotka.

 

Lektor: Z rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” (Częstochowa 5.06.1979 – nagranie): „Jest w Rzymie taki piękny zwyczaj, że papież w każdą niedzielę i święto odmawia "Anioł Pański" z wiernymi, którzy gromadzą się w tym celu na placu św. Piotra. Ten zwyczaj zastałem jako dziedzictwo po moich czcigodnych poprzednikach, a przede wszystkim po Pawle VI i podtrzymuję go z wielką radością. Modlitwa jest zawsze poprzedzona krótkim rozważaniem, a także przypomnieniem spraw, które szczególnie wypada polecać Bogu w modlitwie, zakończona zaś jest błogosławieństwem. Moi rodacy w Polsce wiedzą o tym rzymskim zwyczaju. Co więcej, od dnia, kiedy zostałem powołany na stolicę św. Piotra, spontanicznie zaczęli się ze mną łączyć, odmawiając "Anioł Pański" każdego dnia o zwyczajnych porach: rano, w południe i wieczór. Modlitwa ta, jak słyszę, stała się powszechnym zwyczajem, jak o tym świadczą liczne listy, a także wzmianki w prasie. Poprzez "Anioł Pański" łączymy się ze sobą duchowo, pamiętamy o sobie, dzielimy się tajemnicą zbawienia, jaką nosimy w naszych sercach, dzielimy się samym sercem. Pragnę dzisiaj, odmawiając "Anioł Pański" z Jasnej Góry, podziękować wszystkim moim rodakom w całej Polsce za tę szlachetną inicjatywę. Zawsze byłem głęboko wzruszony tym stałym dowodem pamięci - i dziś pragnę temu dać wyraz publiczny, tu w Polsce, na Jasnej Górze”.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. Gdy klęczę przed Tobą - 2 zwrotka.

 

Lektor: (nagranie – cd.): „Równocześnie pragnę, drodzy bracia i siostry, razem z wami prosić Matkę Najświętszą o to, ażeby modlitwa "Anioł Pański" stale przypominała każdemu i wszystkim o tym, jak wielka jest godność człowieka. Istotnie bowiem taki jest również owoc tej modlitwy i taki jej cel. Przypominając, że "Słowo stało się Ciałem", że Syn Boży stał się człowiekiem, musimy sobie zarazem uświadomić, jak wielkim przez tę tajemnicę - przez wcielenie Syna Bożego - stał się każdy człowiek. Bo przecież dla objawienia przedwiecznej miłości Stwórcy i Ojca, a zarazem dla ukazania godności każdego z nas, Chrystus począł się w łonie Maryi i stał się człowiekiem. O tym właśnie przypomina nam modlitwa "Anioł Pański". Dlatego tak systematycznie ją odmawiamy. Jeśli systematycznie odmawiamy "Anioł Pański", modlitwa ta musi kierować całym naszym postępowaniem. Nie możemy odmawiać jej ustami, nie możemy powtarzać słów modlitwy "Anioł Pański", a równocześnie postępować w sposób, który sprzeciwiałby się naszej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. Nie będę teraz mówił szczegółowo o tym, co w postępowaniu Polaków sprzeciwiać by się mogło godności "obrazu i podobieństwa Bożego", godności potwierdzonej przez tajemnicę Wcielenia. Znamy doskonale wady, które przemieniają się niekiedy w prawdziwe plagi zagrażające życiu duchowemu czy nawet biologicznemu narodu. Myślcie o tym, drodzy bracia i siostry. Gorąco was o to proszę. Niech na ziemi polskiej trwa nadal "Anioł Pański" w łączności z papieżem. I niech wydaje owoce w całym polskim życiu. Nie tylko od święta, ale i na co dzień”.

 

Wszyscy: Chwila ciszy lub śpiew, np. Gdy klęczę przed Tobą - 3 zwrotka.


 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Modlitwą „Anioł Pański” wyznajemy wiarę w Syna Bożego i prosimy o orędownictwo Maryi we wszystkich intencjach Ojca Świętego. Odmawiając Litanię do bł. Jana Pawła II chcemy także przez jego wstawiennictwo polecać Panu Bogu naszego papieża Franciszka i cały Kościół.

 

Anioł Pański i Litania do bł. Jana Pawła II.

 

Prowadzący: Duch Święty jest w każdym z nas od chwili Chrztu świętego, a jednak wciąż potrzebujemy przyzywać Go i prosić, by Jego obecność przynosiła owoce nowego życia. Dlatego z całego serca śpiewajmy: Niech zstąpi Duch Twój!

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego”. Duchu Święty, niech Kościół poczyna wciąż nowe życie, budząc wiarę w tych, którzy nie znają Chrystusa i ożywiając ją tam, gdzie osłabła.

- „Oto ja, służebnica Pańska”. Duchu Święty, prowadź, oświecaj, umacniaj Ojca Świętego - sługę sług Bożych.

- „Niech mi się stanie według słowa twego”. Duchu Święty, spraw, by każdy chrześcijanin był Ci całkowicie oddany w swoim życiowym powołaniu .

- „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Duchu Święty, objawiaj solidarną obecność Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi, wszystkim cierpiącym i opuszczonym, prześladowanym i żyjącym w nędzy, wszystkim nam - grzesznym.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”, śpiewają pieśń, np. Totus Tuus, Maria lub Serce wielkie nam daj lub Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.

 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: Barka lub pieśń do Jana Pawła II.

 

s. Agnieszka Koteja, albertynka